МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия започна подготовката на нова Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027г.

В тази връзка, молим за вашето мнение по въпроси, имащи отношение към бъдещата ни стратегия!

Анкетата цели извършването на проучване на мнението на жителите на територията на Сдружение с нестопанска цел „МИГ ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ относно съдържанието и насочеността на интервенциите в стратегията за Водено от общностите местно развитие на местната инициативна група за периода 2023 – 2027 г. Чрез проучването се цели предварителното индикативно идентифициране на потенциалните интервенции, операции и бенефициенти, които да бъдат включени при изготвянето на стратегията.

Анкетата се извършва по един от двата начина:

чрез приложения въпросник: Въпросник проучване МИГ Възход 2023-2027

или

чрез Google формуляр:    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTgQaxPuSJo6q_934AmDTqDfdm2dCa5e5OYSR0nUXpd1Lz1Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Въпросникът е анонимен и доброволен, като цели максимална обективност на събраната информация. Попълването на въпросника се извършва като със знак се отбелязва съответния отговор, на въпросите, на които са изброени варианти на отговори, или се попълва информация на въпросите, които са отворени.

На въпросите, свързани с поставянето на оценки са представени и скали за оценяване, като най-ниската оценка е 1, а най-високата – 5.

Забележка: В случай, че попълвате приложения формуляр, Моля същия да ни бъде върнат по имейла, без да е необходимо да се разпечатва и/или сканира!

Екип на МИГ Възход