Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони

Последни новини

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.5 от стратегията

септември 16th, 2019|0 Comments

О Б Я В А   за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия    Сдружение „Местна инициативна група Възход [...]

Протокол от УС на 10.09.2019г.

септември 13th, 2019|0 Comments

Протокол от УС на 10.09.2019г.

Протокол от УС на 22.08.2019г.

август 26th, 2019|0 Comments

Протокол от УС на 22.08.2019г.

Полезни връзки

Министерство на земеделието и храните

Държавен фонд земеделие

Национална селска мрежа

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ОП Човешки ресурси

ОП Конкурентноспособност

ОП НОИР

ОП Развитие на морско дело и рибарство

ОП Околна среда

Европейска комисия

Европейска селска мрежа

Leader+

Община Провадия

Община Ветрино

Община Вълчидол

Комисия за ЕЗФРСР