Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони

Последни новини

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.5 от Стратегията – удължен втори краен срок

април 3rd, 2020|0 Comments

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - [...]

Протокол от УС на 03.04.2020г.

април 3rd, 2020|0 Comments

Протокол от УС на 03.04.2020г.

Протокол от УС на 30.03.2020г.

март 31st, 2020|0 Comments

Протокол от УС на 30.03.2020г.

Полезни връзки

Министерство на земеделието и храните

Държавен фонд земеделие

Национална селска мрежа

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ОП Човешки ресурси

ОП Конкурентноспособност

ОП НОИР

ОП Развитие на морско дело и рибарство

ОП Околна среда

Европейска комисия

Европейска селска мрежа

Leader+

Община Провадия

Община Ветрино

Община Вълчидол

Комисия за ЕЗФРСР