­

май 2019

Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4 от СВОМР

От |май 2nd, 2019|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски [...]

април 2019

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

От |април 22nd, 2019|Новини, Покани|

Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия по споразумение РД-50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на ПРСР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите [...]

ОИЦ-ВАРНА СТАРТИРА ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖИ НА ТЕМА: „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!“

От |април 15th, 2019|Актуално, Новини|

В конкурса могат да участват ученици от 14 до 18 г. За целта те трябва да заснемат видеоклип, в които обясняват своята бизнес идея с дължина не повече от 2 минути и големина 25 МВ. Всички клипове ще се изпращат директно към създадената за целите на конкурса страница във Facebook като съобщение в Мessenger. Всеки [...]

март 2019

Протокол от 27.03.2019г.

От |март 27th, 2019|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 27.03.2019г.

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1 от стратегията

От |март 25th, 2019|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“   [...]

Протокол от УС на 21.03.2019г.

От |март 22nd, 2019|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 21.03.2019г.

февруари 2019

Протокол от УС на 15.02.2019г.

От |февруари 18th, 2019|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 15.02.2019г.

Протокол от ОС на 11.02.2019г.

От |февруари 12th, 2019|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от ОС на 11.02.2019г.

януари 2019

Протокол от УС на 21.01.2019г.

От |януари 23rd, 2019|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 21.01.2019г.

Покана за Общо събрание

От |януари 21st, 2019|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 21.01.2019 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на [...]