­

февруари 2019

Протокол от УС на 15.02.2019г.

От |февруари 18th, 2019|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 15.02.2019г.

януари 2019

Протокол от УС на 21.01.2019г.

От |януари 23rd, 2019|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 21.01.2019г.

Покана за Общо събрание

От |януари 21st, 2019|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 21.01.2019 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на [...]

октомври 2018

Покана за Общо събрание

От |октомври 30th, 2018|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 30.10.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 [...]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 от стратегията

От |октомври 1st, 2018|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването [...]

Покана за обучения за потенциални бенефициенти, местни лидери и уязвими групи

От |октомври 1st, 2018|Новини, Покани|

П О К А Н А Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия по споразумение РД-50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на ПРСР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” [...]

Покана за обучение за членове на Общото събрание на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия

От |октомври 1st, 2018|Новини, Покани|

П О К А Н А Уважаеми членове на Общото събрание на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”, Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия по споразумение РД-50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на ПРСР за прилагане на подмярка 19.2 [...]

август 2018

„МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ набира кандидати за позицията „Счетоводител“

От |август 31st, 2018|Новини|

Сдружение с нестопанска цел "МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия" изпълнява стратегия за местно развитие по проект към Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. В тази връзка набира кандидати за позицията: Счетоводител – 1 бройка на пълно работно време. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания: 1. Да покриват критериите на чл.18 от Закона за [...]

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА 30.08.2018г.

От |август 21st, 2018|Новини, Покани|

Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес, „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ” В И К А Н И да вземете участие в информационни срещи, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми за финансиране на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие [...]

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА 29.08.2018г.

От |август 21st, 2018|Новини, Покани|

Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес, „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ” В И К А Н И да вземете участие в информационни срещи, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми за финансиране на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие [...]