ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  И ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ

ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ   МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“, ОДОБРЕНА ЗА ПРИЛАГАНЕ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРОВАДИЯ

 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” представя проект на изменение на прилаганата Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия, одобрена за програмен периода 2014–2020 година, и отправя покана за активно участие в провежданото обществено обсъждане на предлаганите промени към всички заинтересовани страни – представители на публичния, стопанския и гражданския сектор на територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия.

Дата на откриване:               10.05.2021 г.

Дата на приключване:        25.05.2021 г., 17:00 ч.

Правни основания и причини за изменение на Стратегията за ВОМР: Искането за промяна се извършва на основание чл.10, ал.1 от Споразумение № РД 50-49/ 13.06.2018 г. във връзка с чл.39, т.1 от Наредба № 22/14.12.2015 г.

Правителството на Република България одобри единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014–2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г., и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г., и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

УО на ПРСР 2014-2020 информира всички МИГ с Писмо с Изх. № 91-232/08.04.2021 г. за възможността за заявяване на допълнително финансиране по подмярка 19 „Водено от общности местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и за удължаване на изпълнението на проекти по стратегиите до юни 2025 година.

С изменението на ПРСР 2014-2020 г. се предоставя възможност всяка одобрена Местна инициативна група да увеличи бюджета на изпълняваната Стратегия за ВОМР с допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лв. за операции по подмярка 19.2, финансирани от ЕЗФРСР, и с до 144 000 лв. по подмярка 19.4. Средствата са предназначени за преходния период на Програмата.

Финансово разпределение по мерки от СВОМР: Допълнителните средства трябва да бъдат разпределени балансирано между мерки от изпълняваната Стратегия за ВОМР, финансирани чрез ЕЗФРСР, на база приоритетите и целите на одобрената Стратегия, след извършен анализ на досегашното изпълнение, както и на заявените актуални потребности, нагласи и намерения за кандидатстване с проектни предложения от страна на заинтересованите страни и допустими кандидати, и проведено обществено обсъждане на предлаганите помените.

Период на действие и изпълнение: Допълнителните средства ще се използват през преходния период 2021–2022 г. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в рамките на изменението, е до юни 2025 година.

Заявяване на изменението: При желание от страна на МИГ, в срок до 01.06.2021 г. в Управляващия орган на ПРСР за периода 2014–2020 г. – Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), следва да бъде депозирано писмено заявление по реда на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 22 /14.12.2015 г.

Предложение на УС на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия: С Решение по Протокол № 48 /10.05.2021 г. от проведено заседание, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” предлага да бъде използвана предоставената благоприятна възможност за финансиране на повече проекти на територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия, и обявява за обществено обсъждане проект за изменение на прилаганата Стратегия за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия, включващо:

Промени във Финансовия план – преразпределяне на остатъчния ресурс по мерките, след проведените приеми и разпределяне на допълнителните средства по мерки от Стратегията за ВОМР;

Актуализиране на Индикаторите за резултат във връзка с изменението на финансовите показатели;

Изменение на Времевия график – удължаване на срока за изпълнение на СВОМР;

Подробна информация:

Предлаганият проект за промени в Стратегията за водено общностите местно развитие с обосновка на мотивите са публикувани в раздел „Документи за съгласуване с местната общност“ на интернет страницата на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия https://www.mig-vazhod.com/ .

Начини за участие в общественото обсъждане:

По публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да бъдат давани мотивирани становища, предложения и коментари от страна на всички заинтересовани страни по един от посочените по-долу начини:

  • изпращане в срок до 17:00 ч. на 25.05.2021 г. (включително) на официалната електронна поща на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия: mig_vazhod@abv.bg, представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „MS Word“ /*doc. или *docs./, а не да бъдат сканирани. Адресират се до Управителния съвет на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” и се посочва подател – физическо или юридическото лице;
  • внасяне в срок до 17:00 ч. на 25.05.2021 г. (включително) лично или с пощенска/куриерска патка в офиса на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” на адрес: с.Ветрино, ул.«Г.С.Раковски» № 26, писмено на хартиен носител – официално писмо, адресирано до Управителния съвет и с посочен подател;
  • На 27.05.2021 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ветрино ще се проведе присъствено обществено обсъждане за промяната на СВОМР.

Постъпилите писмени предложения и коментари ще бъдат разгледани от УС на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” и представени пред Колективния върховен орган на Сдружението (Общото събрание) за приемане на официално решение за одобрение на промени в Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия.

 

От Управителния съвет

на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия ”