П  О  К  А  Н  А

Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес,

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”

 В И   К А Н И

 да вземете участие в информационни конференции – обществени обсъждания за консултиране с местната общност на стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 2024-2027г., организирани във връзка с изпълнението Административен договор № РД50-106 от 30.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект  „Подготовка на Стратегия за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

СЪБИТИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:

– НА 31.08.2023г. ОТ 10.00 ЧАСА В ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

– НА 01.09.2023г. ОТ 10.00 ЧАСА В ГР. ПРОВАДИЯ

– НА 04.09.2023г. ОТ 10.00 ЧАСА В С. ВЕТРИНО

Програмата включва:

  1. Представяне на резултатите от извършените анализи и проучвания на територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, на базата на които се разработва Стратегията за ВОМР за периода 2024 – 2027 г.
  2. Представяне на проекта на Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ за периода 2024 – 2027г.