П  О  К  А  Н  А

Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес,

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”

В И   К А Н И

да вземете участие в еднодневни обучения на местни лидери и заинтересовани страни, организирани във връзка с изпълнението Административен договор № РД50-106 от 30.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект  „Подготовка на Стратегия за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:

– НА 04.07.2023г. ОТ 09.00 ЧАСА В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

– НА 05.07.2023г. ОТ 09.00 ЧАСА В ОБЩИНА ВЕТРИНО

– НА 06.07.2023г. ОТ 09.00 ЧАСА В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ