П  О  К  А  Н  А

Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес,

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”

 В И   К А Н И

да вземете участие в информационни срещи, организирани във връзка с изпълнението Административен договор № РД50-106 от 30.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект  „Подготовка на Стратегия за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

 СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:

 – НА 20.06.2023г. ОТ 11.00 ЧАСА В с.НЕВША, община ВЕТРИНО

– НА 20.06.2023г. ОТ 14.00 ЧАСА В с.БЕЛОГРАДЕЦ, община ВЕТРИНО

– НА 21.06.2023г. ОТ 10.00 ЧАСА В с.МИХАЛИЧ, община ВЪЛЧИ ДОЛ

– НА 21.06.2023г. ОТ 13.00 ЧАСА В с.ДОБРИНА, община ПРОВАДИЯ

– НА 21.06.2023г. ОТ 16.00 ЧАСА В с.МАНАСТИР, община ПРОВАДИЯ

– НА 27.06.2023г. ОТ 10.00 ЧАСА В Община ВЪЛЧИ ДОЛ

– НА 27.06.2023г. ОТ 14.00 ЧАСА В Община ВЕТРИНО

– НА 28.06.2023г. ОТ 10.00 ЧАСА В Община ПРОВАДИЯ