Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес,

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”
В И К А Н И
да вземете участие в информационни срещи, организирани във връзка с изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР).
СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:
– НА 20.07.2021г. ОТ 09.00 ЧАСА В гр.ПРОВАДИЯ
– НА 20.07.2021г. ОТ 11.00 ЧАСА В с.МАНАСТИР, община ПРОВАДИЯ
– НА 20.07.2021г. ОТ 13.00 ЧАСА В с.ДОБРИНА, община ПРОВАДИЯ
– НА 21.07.2021г. ОТ 09.00 ЧАСА В с.БОЗВЕЛИЙСКО, община ПРОВАДИЯ
– НА 21.07.2021г. ОТ 11.00 ЧАСА В с.ХРАБРОВО, община ПРОВАДИЯ
– НА 21.07.2021г. ОТ 13.00 ЧАСА В с.БЛЪСКОВО, община ПРОВАДИЯ
– НА 22.07.2021г. ОТ 09.00 ЧАСА В с.МЛАДА ГВАРДИЯ, община ВЕТРИНО
– НА 22.07.2021г. ОТ 11.00 ЧАСА В с.НЕВША, община ВЕТРИНО
– НА 22.07.2021г. ОТ 13.00 ЧАСА В с.БЕЛОГРАДЕЦ, община ВЕТРИНО
Информационните срещи са подходящи както за кандидатите по стратегията, така и за всеки, който иска да получи нови знания и актуална информация, както и конкретни указания за изпълнение на проектните предложения.