О Б Я В А

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия

 

Сдружение „Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.760 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основна цел на мярката: Повишаване дела на предприятията от ХВП в икономиката на МИГ и създаване на нови работни места чрез: по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); подобряване опазването на околната среда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 • Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” – Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

 • Допустими кандидати:
 1. земеделски стопани;
 2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”от ПРСР 2014-2020г.;
 3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2;

Кандидатите по т. 1, 2 и 3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

 • Дейности, допустими за финансиране:

Допустими са само дейности на територията на МИГ, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

1.Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;

2.Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;

3.Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;

4.Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;

5.Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;

6.Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;

7.Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

8.Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

 • Допустими разходи:

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните разходи:

 1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 2. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ;
 3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 5. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза, включително чрез финансов лизинг;
 6. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 7. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 8. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 9. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.

Допустимите разходи по т. 11 не може да превишават следните стойности:

 1. за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10;
 2. разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите т. 11 не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10;

3.разходите за изготвяне на технологичен проект, когато не е включен в разходите по т. 2, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10;

 1. разходите за строителен надзор като част от разходите по т. 11 не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10;
 2. разходите за пред проектни проучвания, правни услуги и хонорари за архитекти и инженери, извън тези по т. 1, 2, 3 и 4, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10.

Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти по т.3 и 4 не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т.1 и 2 и т.5 – 10.

Разходите по т. 11 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 11, са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

Разходи за консултантски услуги са: „разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта“

 • Период на прием и място  за подаване на проектни предложения:

Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване:

Първи краен срок: Началният  срок на приема е 17.05.2023 година, а крайният срок е 17:00 часа на 19.06.2023 година.

Втори краен срок: Началният  срок на приема е 02.08.2023 година, а крайният срок е 17:00 часа на 03.09.2023 година. /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 • Бюджет на приема

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедурата за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.760 МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия– Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти е 128 475,94 лева.

 1. Първи прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия по настоящата обява: 128 475,94 лева;
 2. Втори прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия: остатъчния финансов ресурс след проведения първи прием (одобреният финансов ресурс по мярката съгласно СВОМР, намален с договореният финансов ресурс по първи прием, който включва стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проектни предложения и стойността по одобрените от „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ).
 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 29 337,00 лева .
 • Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 391 160,00 лева.
 • Минимален размер на субсидията за един проект – 11 734,80 лева.
 • Максимален размер на субсидията за един проект – 128 475,94 лева.
 • Интензитет на финансовата помощ:

Интензитетът на финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти по линия на ЕПИ /Европейско партньорство за иновации/

 • Критерии за подбор на проектните предложения и  тяхната тежест:
Критерии за избор на проекти Точки
1.   Предприятието е класифицирано като:– микро, съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС  и определени като такива съгласно чл.3 и чл.4 от ЗМСП  – 30 точки

– малко,  съгласно определението в чл.3 и чл.4 от ЗМСП –  20 точки

30
2.   Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани –Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 50 % собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти) 10
3.   Проекти с инвестиции и дейности, насочени в чувствителни сектори – преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори: плодове и/или зеленчуци и/или животновъдство:– над 50% от инвестицията – 5 т;

– над 75 % от инвестицията – 10 т.

10
4.   Проектът създава нови работни места с постоянна заетост:– до 3 работни места – 3 точки;

– над 3 работни места – 7 точки;

– над 3 работни места за уязвими групи – 10 точки

10
5.   Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието 10
6.    Иновативност – въвеждане на нови за територията практика и/или услуга и/или продукт в предприятието – над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието 10
7.   Кандидатът не е получавал подкрепа от европейската общност за подобна инвестиция 10
8.   Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда:– над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 т.;

– над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

5
9.      Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти от местни суровини, включващо къси вериги на доставки 5
ОБЩО 100

 

 • Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакти:

Надежда Неделчева – изпълнителен директор на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия;

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия на адрес: с.Ветрино, ул.“Г.С. Раковски“ № 26 , ет. 2, тел.: 0877 10 72 72

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само чрез ИСУН 2020.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

– на сайта на сдружение „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ от следния линк: Мярка 4.2 МИГ Възход

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 • Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/