О Б Я В А

 за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Сдружение „Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.759 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 • Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” – Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

 • Допустими кандидати: земеделски стопани, отговарящи на следните условия:
 1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
 2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
 3. ако са юридически лица, трябва да са:

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

в) признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

 • Дейности, допустими за финансиране:

Допустими са само дейности на територията на МИГ, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

 1. Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 2. Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
 3. Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
 4. Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 5. Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 6. Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда,включително за съхранение на оборска тор;
 7. Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
 8. Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 9. Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства
 • Допустими разходи:
 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение №30, включително чрез финансов лизинг;
 5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС;
 7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или пре засаждане на трайни насаждения;
 8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;
 9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т.1 – 12.

Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта не могат да превишават:

 1. едно на сто от допустимите разходи – за проекти с инвестиции само за земеделска техника и/или разходи по т. 10 – 12;
 2. пет на сто от допустимите разходи по т.1–12 – за проекти с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или машини, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро;

Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т.1–6 и т.9–12.

Разходите по т. 13 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т.13 са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

 • Период на прием и място  за подаване на проектни предложения:

Настоящата обява предвижда един срок на кандидатстване:

Трети краен срок: Началният  срок на приема е 05.07.2024 година, а крайният срок е 17:00 часа на 05.08.2024 година.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 • Бюджет на приема

Общият финансов ресурс по процедурата е 106 416,56  лева.

 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 29 337,00 лева .
 • Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 391 160,00 лева.
 • Минимален размер на субсидията за един проект – 14 668,50 лева.
 • Максимален размер на субсидията за един проект – 100 000,00 лева.
 • Интензитет на финансовата помощ:

Финансовата помощ е в размер на до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:

 1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
 2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;
 3. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани
 4. за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014–2020г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007–2013г. и за кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014–2020г. към датата на кандидатстване и към момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014–2020г.
 5. за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.

Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 • Критерии за подбор на проектните предложения и  тяхната тежест:
Критерии за избор на проекти Точки
1.Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или ЕТ на възраст от 18 до 40 ненавършени години, към датата на кандидатстване 20
2. Дейностите по проекта са в областта на производството на плодове и/или зеленчукопроизводството и/или трайните насаждения и/или животновъдството:  – над 50 % от инвестициите са в посочените сектори – 5 т.   – над 75 % – от инвестициите са в посочените сектори – 10 т. 10
3. Размерът на стопанството – стандартен производствен обем /СПО/ в евро е:

– от 8 000 до  30 000 евро СПО – 20 точки

– от  30 001 до 150 000 евро СПО – 10 точки

– над 150 001 евро СПО – 0 точки

20
4. Проектът създава нови работни места с постоянна заетост: – за 1 ново работно място – 3 т.   – повече от 1 ново работно място – 5 т.  – работно място за минимум 2-ма представители на уязвимите групи- 10т. 10
5. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието – над 30 % от допустимите инвестиционни разходи са свързани с иновации в стопанството 10
6. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието 10
7. Кандидатът не е получавал подкрепа от ЕС за подобна инвестиция 5
8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда:

– над 30 % – от инвестициите са за дейности, опазващи околната среда – 3 т. – над 50 % от инвестициите са за дейности, опазващи околната среда – 5 т.

5
9. Предвижда се използването на местни доставчици на стоки/услуги 10
ОБЩО 100

 Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакти:

Надежда Неделчева – изпълнителен директор на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия;

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия на адрес: с.Ветрино, ул.“Г.С. Раковски“ № 26 , ет. 2, тел.: 0877 10 72 72

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само чрез ИСУН 2020.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

– на сайта на сдружение „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ от следния линк: Мярка 4.1 – трети краен срок

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 • Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/