О Б Я В А

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия

 

Сдружение „Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.550 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основна цел на процедурата: Подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата в селата на територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”.  Мярката предоставя подкрепа за инвестиции целящи подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на цялата територия на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”. Подкрепата е за създаване на основни услуги отнасящи се до едно селище или група от населени места и свързаното с това обезпечаване/рехабилитация на местна малко-мащабна инфраструктура.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 • Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” – мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

 • Допустими кандидати:
 • Общините от територията на МИГ за всички допустими дейности
 • Юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот
 • Читалища от територията на МИГ за дейности, свързани с културния живот
 • Дейности, допустими за финансиране:

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:

 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
 • Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение.
 • Допустими разходи:
 1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности;
 2. закупуване на оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;
 3. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;
 4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.

Допустимите разходи по т. 4 не може да надхвърлят следните стойности:

 1. за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, като част от разходите по т.4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по т.1,2 и 3;
 2. за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, като част от разходите по т.4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по т.1,2 и 3;
 3. разходите за изготвяне на технически и/или работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите по т.4 не могат да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи по т.1;
 4. разходите за строителен надзор, като част от разходите по т.4 не могат да надхвърлят 2 на сто от допустимите разходи по т.1;
 5. разходите за авторски надзор, като част от разходите по т.4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по т.1.

Разходите по т.3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по т.1 и са необходими за постигане на целите.

Разходите по т.4 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

 • Период на прием и място  за подаване на проектни предложения:

Трети краен срок: Началният  срок на приема е 17.05.2023 година, а крайният срок е 17:00 часа на 19.06.2023 година.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 • Бюджет на приема

Трети прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия по настоящата обява:    27 460,09 лева.

 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
 • Минимален размер на допустимите разходи за проект – 9 779 лева
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160 лева
 • Интензитет на финансовата помощ:

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. При изпълнение на проект, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл.107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 • Критерии за подбор на проектните предложения и  тяхната тежест:
Критерии за избор на проекти Точки
1.Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън общинските центрове 10
2.Проектът предлага нови инициативи/включва иновативни елементи за повишаване на качеството на живот в района 10
3.Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на големи групи от хора

– До  500 човека – 5 т.

– Повече от 500 човека – 10 т.

10
4.Кандидатът е:

– община – 5 т.

– юридическо лице с нестопанска цел или читалище – 10 т.

10
5.Проектът предвижда дейности и инвестиции, свързани с цялостното подобряване облика на населените места 10
6.Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от населението 10
7.Дейностите по проекта включват изграждането на достъпна инфраструктура и/или социализация на средата за хора с увреждания 10
8.Оценка на  проекта /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ

– Проектът  е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т.

– Проектът на допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – 10 т.

– В проекта са предвидени и ясно са посочени действията на бенефициента за устойчивост в рамките на минимум 5 години – 5 т.

20
9.Проектът решава проблем, идентифициран в общинския план за развитие 5
10.Опит на кандидатакандидатът има изпълнен минимум 1 проект 5
ОБЩО 100
 • Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакти:

Надежда Неделчева – изпълнителен директор на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия;

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия на адрес: с.Ветрино, ул.“Г.С. Раковски“ № 26 , ет. 2, тел.: 0877 10 72 72

Кандидатът  може да иска разяснения по насоките за кандидатстване, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, в рамките на всеки срок за прием по отделно. Допълнителни въпроси могат да се задават чрез ИСУН 2020 и  по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: mig_vazhod@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

– на сайта на сдружение „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ от следния линк: Мярка 7.2 МИГ Възход

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 • Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/