Решение за ЕО

Стратегия за ВОМР на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Бюджет на Стратегията за ВОМР

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-49/13.06.2018г.

Анекс към Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-49 /12.09.2018г.

АКТУАЛНА Стратегия за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия след анекс от 12.09.2018г.

Анекс към Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-49/07.02.2019г.