Устав:

Устав на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия – изменен на 13.07.2022г.

Устав на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия – изменен на 31.03.2021г.

Устав на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Вътрешни правила и процедури:

Ред за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Процедура за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Вътрешни правила за избор на външни експерти-оценители

Правилник за вътрешния трудов ред

Вътрешни правила за структурата и организацията на работната заплата

Вътрешни правила за защита на личните данни

Други документи:

Списък на лицата, подписали декларация приложение 6 от Наредба № 22