ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 8 декември 2015г. се проведе Заседание на Управителния съвет на Местна инициативна група“Възход“.
Със заседанието стартира и изпълнението на проект на МИГ“Възход“ по Подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
СНЦ „МИГ – Възход“ се учредява през 2010г. след проведени множество съвместни срещи, конференции, семинари и обучения на представители на местната власт , бизнеса и гражданското общество от Общините Ветрино, Провадия и Вълчи дол, с цел подготовка на местните общности за устойчиво развитие на територията на общините Ветрино, Провадия, Вълчи дол.
Развитието на местния капацитет за устойчиво развитие на територията на СНЦ“МИГ – Възход“ стартира преди 5 години с широко обществено участие, пълноценно включване на всички заинтересовани страни и мотивация на публичния сектор да прилагат подхода Лидер.

Актуализирането на партньорството/състава на МИГ с привличане на нови участници осигури възможност на сдружението за успешна и активна дейност по разработване и изпълнение на нова Стратегия за местно развитие за територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол.
С оглед успешното реализиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“, устойчивото развитие на МИГ и повишаване капацитета на територията на трите общини Провадия, Ветрино и Вълчи дол, в бъдещата Стратегия за местно развитие, която МИГ ще разработи се предвижда пропорционално на брой население и големина на територията разпределение на мерки за финансиране на проекти и средства за инвестиции в отделните сектори.Това ще гарантира балансирано прилагане на интервенциите и постигане на реално планиране съгласно нуждите на общините, включени в територията на МИГ.
Територията на МИГ“ Възход“ включва три общини с общо 57 населени места и население от 36 358 жители, което е предпоставка за добър капацитет при изпълнение на Стратегия за местно развитие, ориентирана към повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес, подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията на населението. С прилагането на подхода ВОМР, МИГ „Възход“ ще работи и за постигане на целите на ПРСР цели и постигане на следните специфични цели, които могат да бъдат постигнати чрез финансиране от ЕЗФРСР:
-Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
-Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;
-Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;
-Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.
Местната власт, представителите на бизнеса и неправителствения сектор декларираха силна мотивация и ангажираност за успешна реализация на дейностите по проект Подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие”.
pressyobshteniq

МИГ“ВЪЗХОД“ стана  домакин на

Форум  „Лидер-мрежа за развитие на малките населени места“

 

На 12 януари 2016г. Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа”  проведе разширен ФОРУМ по проект  „Създаване и укрепване на партньорски капацитет за развитие на малките населени места-Лидер мрежа на НПО“ в град Провадия с домакинството на Местна инициативна група „Възход“.

Целта на мероприятието беше да  се реализират обмен на идеи и дискусии на живо за консолидиране на мнения относно работата и съдържанието на Мрежата и мобилизиране на нови участници.

pressyobshteniq_2

Всички участници във форума бяха приветствани от Кмета на Община Провадия, инж.Филчо  Филев.

Изграждането на капацитет е ключов приоритет за всяка гражданска организация в България. Все още липсва устойчиво развитие на нестопанския сектор не само поради финансов дефицит, но в голяма степен и заради липсата на изграден/поддържан/развиващ се капацитет на самото ЮЛНЦ. Това важи с особена сила за ЮЛНЦ в малките населени места. Порочна е практиката едно ЮЛНЦ да съществува и работи активно само при наличие на финансиране по проекти. Сред основните цели на проекта са развитие и укрепване капацитета на национална Лидер-мрежа от местни инициативни групи за утвърждаване на междусекторни партньорства и гарантирано гражданско участие в процеса на местно развитие; укрепване на коалиция от ЮЛНЦ-местни инициативни групи, укрепване на междусекторните партньорства в селските райони (Местните инициативни групи са изграден модел на междусекторно партньорство).

В срещата участваха всички НПО, Читалища, настоятелства и клубове на територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол. Към събитието се присъединиха и 4 местни инициативни групи в България, приложили успешно първите Стратегии за местно развитие.

В България липсват достатъчно механизми за подкрепа на НПО и по-конкретно за създаване и укрепване на мрежи и коалиции от НПО. Програмата е единствения подходящ инструмент за изграждане капацитета на НПО в момента, защото предоставя необвързан с местната власт финансов ресурс за реализиране на проекти. За нуждите на НПО в България има европейски програми, които все още остават недостъпни за по-голяма част от ЮЛНЦ, особено в малките населени места и селските райони.При одобрение на проект, НПО трудно пристъпват към изпълнение без подкрепа на местната власт, която гарантира одобрения финансов ресурс и кредити за авансово изпълнение на дейностите.Проектът ще укрепи създадената вече мрежа от местни инициативни групи в България чрез: осигурено място-интернет-платформа за споделяне на действия от групите. Предвидените обучения ще създадат организационен капацитет. Представителството в местните групи на всички сектори ще има механизъм за поддържане на активна позиция и интерес към местното развитие.