­

МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ГОДИНА

СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ подписа Административен договор № РД50-106 от 30.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект  „Подготовка на Стратегия за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Одобреният бюджет на проекта е в размер на 48 244 лева и ще се изпълнява за срок от 6 месеца.

Проектното предложение има за основна цел да се разработи Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, финансирана от ЕЗФРСР и/или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове за период 2023-2027.

Планирани са следните дейности:

  1. Популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР
  2. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни
  3. Проучвания и анализи на територията
  4. Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията
  5. Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Проектните дейности ще се осъществяват на територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия.

Основният планиран резултат е разработена Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ за периода 2023-2027г.

 

Административен договор РД50-106 от 30.03.2023г.

Анекс към Административен договор РД50-106 от 18.08.2023г.

 


 

СНЦ „МИГ ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ подписа Споразумение № РД 50-49 от 13.06.2018г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия за  прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии  „Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Максималния размер на общия публичен принос във финансовия план към Стратегията за ВОМР за изпълнение на проекти е в размер до 2 933 700,00 лева, предоставен от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, от които:
2 640 330,00 лв. финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
293 370,00 лв. съфинансирани от бюджета на Република България.
Успешната реализация на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия ще окаже положително влияние в развитието на общата територия, както и в решаването на конкретни проблеми на целевите групи, предмет на въздействие чрез инструментариума на Стратегията за ВОМР. В резултат на изпълнението на заложените цели ще бъдат финансирани проекти на бизнеса, неправителствения сектор и публичните власти, които се вписват в приоритетите, заложени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“.
Стратегическа цел на Стратегията за ВОМР: „Превръщането на територията на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в устойчив селски район с развити туризъм и услуги за населението, конкурентен местен бизнес и селско стопанство, подобрени условия за живеене с активна местна общност“ ще бъде постигната с реализацията на следните приоритети:
Приоритет 1: Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с висока добавена стойност.
Приоритет 2: Подобряване облика на населените места, развитие на местната идентичност и създаване на местни туристически продукти за развитие на територията.
Изпълнението на проекти по мерките заложени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, ще доведе до интегрирано териториално развитие на населените места на територията на МИГ „ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“.

 


 

 

Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ:

1.Всички населени места в община Провадия (25 броя):

гр.Провадия, с.Блъсково, с.Бозвелийско, с.Бързица, с.Венчан, с.Градинарово, с.Добрина, с.Житница, с.Златина, с.Китен, с.Комарево, с.Кривня, с.Манастир, с.Неново, с.Овчага, с.Петров дол, с.Равна, с.Славейково, с.Снежина, с.Староселец, с.Тутраканци, с.Храброво, с.Чайка, с.Черковна, с.Черноок;

2.Всички населени места в община Ветрино (10 броя):

с.Ветрино, с.Белоградец, с.Габърница, с.Доброплодно, с.Млада гвардия, с.Момчилово, с.Невша, с.Неофит Рилски, с.Средно село, с.Ягнило;

3.Всички населени места в община Вълчи дол (22 броя):

гр.Вълчи дол, с.Бояна, с.Брестак, с.Войводино, с.Генерал Киселово, с.Генерал Колево, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Изворник, с.Искър, с.Калоян, с.Караманите, с.Кракра, с.Метличина, с.Михалич, с.Оборище, с.Радан войвода, с.Стефан Караджа, с.Страхил, с.Червенци, с.Щипско

Брой жители на териториите обхванати от МИГ:

– община Провадия: 21 222 жители

– община Ветрино: 4 951 жители

– община Вълчи дол: 9 597 жители

Общо население: 35 770 жители 

Карта на територията:
karta