ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ

ЗА

Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност за най-малко 20 участници

 

Цели на ВОМР за Стратегията за местно развитие:

 

 1. насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;
 2. интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;
 3. фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;
 4. насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
 5. повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури;
 6. подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на населението.

 

Стратегията за ВОМР допринася и за постигане на специфичните за всяка програма цели, а именно:

 1. по отношение на ЕЗФРСР:

а) развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;

б) развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;

в) развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;

г) развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.

 

 1. за ОПРЧР:

а) преодоляване на силно изразени негативни процеси в обхванатите територии по отношение на пазара на труда и социалното включване;

б) устойчива и качествена заетост за уязвими групи;

в) мобилност на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението за по-голямо съответствие на уменията на търсещите работа с нуждите на бизнеса;

г) подобряване качеството на работните места и квалификацията и уменията на заетите;

д) подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от социално изключване лица.

 

Стратегия за ВОМР се разработва за период до 31 декември 2020 г.

 

Проектът на стратегия за ВОМР се одобрява от колективния върховен орган на МИГ след публично проведени консултации, обсъждания, информационни срещи и др. със заинтересованите страни.

 

В стратегията за ВОМР МИГ може да включи мерки, които:

 1. са избрани в ПРСР 2014-2020 г.;
 1. не са включени в ПРСР 2014-2020 г., но са част от Регламент (EC) № 1305/2013;
 1. са извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстват на целите на регламента;
 1. са определени в програмите, посочени в чл. 2, ал. 2.

ВОМР получава подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез ПРСР 2014-2020 г. и може да получи подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез:

 1. Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014-2020 г. (ОПОС 2014-2020 г.);
 2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. (ОПРЧР);
 3. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 г. (ОПИК);
 4. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” за периода 2014-2020 г. (ОПНОИР);
 5. Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. (ПМДР).

 

(2) Всяка мярка в стратегия за ВОМР съдържа описание на целите и обхвата на мярката, допустимите получатели, допустимите дейности и разходи, определените финансови параметри за проектите, интензитет на подпомагане, размер на финансовата помощ, критериите за оценка на проектите и тяхната тежест.

(3) При избор на мерки, включени в ПРСР 2014-2020 г., МИГ може да определи условия, различни от програмата, но отговарящи на условията на Регламент (EC) № 1305/2013.

(4) При избор на мерки, включени в Регламент (EC) № 1305/2013, които не са част от ПРСР 2014-2020 г., мерките от стратегията трябва да съответстват на приложимите условия на регламента.

(5) При избор на мярка извън обхвата на Регламент (EC) № 1305/2013, мярката трябва да допринася за постигането на приоритетите на ПРСР 2014-2020 г. и на стратегията за ВОМР.

(6) За мерки от стратегията за ВОМР, които са мерки/операции, финансирани от оперативните програми се прилагат условия, определени от съответния УО.

(1) Мерките в стратегия за ВОМР се разработват при спазване на установената липса на припокриване по всички програми, финансирани със средства на ЕС.

(2) Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от микро предприятия в рамките на селски райони и от предприятия, които не са допустими съгласно координацията на ОПИК с другите. програми, финансирани със средства на ЕС.

(3) В стратегия за ВОМР не се избират мерки, финансирани от ЕЗФРСР, предвиждащи фиксирани плащания и мерки, свързани със схеми за плащания на площ, в т. ч., подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители”, 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности” и 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ на мярка „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.

МИГ – Възход ще прилага многофондова стратегия, като основните приоритети ще бъдат насочени към подпомагане на икономическото развитие на региона и предоставяне на повече и по-качествени обществени услуги към населението. Гръбнакът на СМР ще бъдат мерките за подкрепа на земеделието, което се превръща в един от основните икономически сектори в региона, наред с тези за подпомагане на малкия и среден бизнес в областта на леката и преработвателна промишленост. От мерките за обществена инфраструктура и услуги ще бъдат включени мерки за малка по мащаби инфраструктура, която основно ще бъде насочена към малките населени места и села на територията на МИГ – Възход, където има огромна нужда от насочване на инвестиции за благоустрояване.

Мерките по ПРСР, които са избрани са в синхрон с останалите мерки и операции избрани за подкрепа на икономиката на територията, която има значителен потенциал, които трябва да бъде подкрепен и доразвит. С подкрепа в земеделието ще се цели повишаване на добавената стойност от земеделското производство и разнообразяване структурата на агробизнес. Стопанствата, заети в трудоемките сектори като зеленчукопроизводство, трайни насаждения, животновъдство имат нужда от модернизиране на физическия капитал, допълнително преоборудване, въвеждане на нови технологии, повишаване на производителността и подобряване на ефективността, което не само да повиши тяхната конкурентоспособност, но и да насърчи тяхната устойчивост.

Малкият и дребен бизнес изпитва сериозни трудности, поради ограничен достъп до пазари и капитали и чрез насочване на фокуса на подкрепа към него ще се търси неговото укрепване, което е жизненоважно за съхранение на местните общности и запазване на автентичните и оригинални продукти, които се създават в района.

Мерките от ПРСР, които са избрани за прилагане на територията са:

Мярка 04

Подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“

Подкрепа се предоставя за материални и нематериални инвестиции в новосъздадени и съществуващи земеделските стопанства за покриване нуждите на същите, съобразени с техният капацитет. Подкрепата ще бъде насочена приоритетно към инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции за модернизация и механизация;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
 • Инвестиции за съхранение на земеделската продукция;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда;
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове;

 

Бенефициенти

 • Кандидатите следва да са регистрирани земеделски производители; или Групи/Организации на производителите;
 • Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по – малко от 8 000 евро;
 • Инвестициите следва да са свързани с основата земеделска дейност на членовете на организацията, която е основна и за организацията;
 • Кандидатите следва да представят БП за доказване подобряване на земеделската дейност на земеделските стопанства на членовете;

 

Допустими разходи

 • Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство;
 • Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване;
 • Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 • Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.
 • Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства за нуждите на производители в зеленчуци, плодове и мляко;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи;
 • Закупуване на софтуер;
  • Въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

 

Суми и проценти на предоставяната подкрепа

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава с до 20% при колективни инвестиции. За инвестиции в сектори извън животновъдство, трайни насаждения и зеленчуци те базово могат да достигнат до 40%.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро, а максималният може да достигне до 100 000 евро.

 

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти свързани с къси вериги на доставка;
 • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
 • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността;

 

Бенефициенти

 • Кандидатите следва да са регистрирани Земеделски производители, Групи/Организации на производителите и предприятия (физически и юридически лица), включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища;
 • Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”;
 • Инвестициите следва да са пряко свързани с основата земеделска дейност на членовете и основна за групата/организацията;
 • Бизнес планът трябва да показва подобряване на цялостната дейност на стопанствата и на членовете на групата/организацията;

 

Допустими разходи

 • Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради;
 • Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване;
 • Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива;
 • Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
 • Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;
 • Общи разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, но не повече от 10% от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи;
 • Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, и за въвеждане на добри производствени практики;

 

Суми и проценти на предоставяната подкрепа

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 30% за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП.

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти по линия на ЕПИ. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 20 000 евро, а максималният може да достигне до 150 000 евро.

 

Мярка 06

Подмярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”

Операция 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

В рамките на подмярката се финансират само неселскостопанско дейности водещи до диверсификация на икономиката на територията, като:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти;
 • Развитие на услуги във всички сектори (грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, ветеринарни дейности и други услуги);
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Няма да се подпомагат дейности, които не са допустими за подпомагане по линия на публичните фондове, като хазарт, производство на забранени и вредни продукти и др.

 

Бенефициенти

Земеделски производители, които искат да допълнят своето земеделско производство с нова вертикална дейност или да разнообразят доходи си, както и микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, наред с физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ Възход. При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията

 

Допустими разходи

 • Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
 • Изграждане на производствени съоръжения или вътрешна инфраструктура;
 • Функционално оборудване и обзавеждане на туристически обекти;
 • Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 • Закупуване на транспортни средства присъщи за изпълнение на бизнес начинанието;
 • Общи разходи, свързани с разходите за хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, включително проучвания за техническа осъществимост;
 • Нематериални инвестиции за придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки, като тези разходи не могат да надхвърлят 10% от общата сума на разходите.

 

Суми и проценти на предоставяната подкрепа

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на ЕК. Минимална стойност на допустимите разходи е определена на 10 000 евро, а максималната стойност на допустимите разходите е 150 000 евро. Не са допустими за подпомагане текущи разходи. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане. Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

 

Допустими мерки за публичен и граждански сектор от ПРСР в размер на до 1 500 000  евро общо за цялата Стратегия за местно развитие за

 публичен и частен сектор:

 

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности по подмярката:

 • Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

 

Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности по подмярката:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

 

Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата

В рамките на тази подмярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

 

 

Допустими мерки за публичен и граждански сектор от Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“ :

 

 

РЪКОВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ЧЛ. 96 (3) (А) ОТ РЕГЛАМЕНТ (EС) № 1303/2013

 

През програмния период 2014–2020 г. България ще приложи модел за реализиране на интегриран териториален подход чрез инструмента „Водено от общността местно развитие“ (ВОМР) с използване на инвестиции от Европейския социален фонд. Този модел ще бъде приложен само за райони, отговарящи на спецификите и изискванията посочени в чл. 32 до 35 от Регламент 1303/2013 г., свързани с планирането и прилагането на ВОМР, като в България, Споразумението за партньорство предвижда ВОМР да се прилага на териториален принцип – на ниво община или група от съседни общини с предвиден обхват на населението между 10 000 и 150 000 жители. ВОМР ще се прилага в рамките на селските райони, рибарските райони и териториите със специфични характеристики, определени в Националната концепция за пространствено развитие. Ще бъде използван опита от прилагания през периода 2007 – 2013 г. в селските райони подход ЛИДЕР.

 

Инструментът ще се прилага чрез многофондово финансиране, като за него ще се използват средства от ЕЗФРСР, ЕФМДР, ЕСФ и ЕФРР, а тяхното взаимодействие ще се осъществява от нормативно регулиран механизъм за координация. В рамките на ОП РЧР 2014–2020 г., предвид хоризонталния характер на програмата, ще бъде дадена възможност прилагането на ВОМР да се подкрепя по приоритетни оси 1, 2 и 4.

Чрез прилагане на многофондово ВОМР ще се търсят подходи за определяне и водене на целенасочена и интегрирана политика за съхраняване на спецификата на териториите и преодоляване на наличните разнопосочни проблеми. Прилагането на принципа за ВОМР цели постигането на концентрация и целесъобразност на средствата, ефективност и ефикасност при управлението им, както и гарантиране на тяхната целенасоченост.

Инвестициите в реализацията на местни стратегии за развитие, разработени и изпълнявани чрез подхода „отдолу-нагоре” ще гарантира хармонично и балансирано развитие и преодоляване на социалните, икономическите и териториалните различия на обхванатите територии спрямо останалата част на страната.

 

Финансирането чрез ОП РЧР 2014–2020 г. ще бъде насочено към подпомагане преодоляването на силно изразени негативни процеси в обхванатите територии, като например негативни демографски процеси, високи нива на бедност на населението, вкл. висок риск от социално изключване, нива на безработицата над средното за страната и ниски доходите на населението.

 

В сферата на пазара на труда, чрез ВОМР програмата ще цели насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението. ОП РЧР ще финансира дейности, насочени към включването на групи в неравностойно положение на пазара на труда (в т.ч. посреднически услуги, обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности, стимули за работодателите за наемане на работа, финансиране на географска мобилност и др.). Ще бъдат предоставени инвестиции за предприятията, насочени към подобряване качеството на работните места и квалификацията и уменията на заетите и др. Ще се прилагат мерки за насърчаване на предприемачеството с цел повишаване на самонаемането. Подходът ВОМР ще подпомогне повишаването на заетостта и мобилизиране на наличния, но все още неразработен напълно местен потенциал за растеж, което да допринесе за подобряване качеството на живот на населението в обхванатите територии.

По отношение на намаляване на бедността и повишаване на социалното включване, ОП РЧР ще инвестира в мерки за подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от социално изключване лица, вкл. за осъществяване на процеса по деинституционализация на деца и възрастни. Ще бъдат подпомогнати най-уязвимите и маргинализираните групи като ромите, които ще получат достъп до интегрирани мерки и услуги, свързани с преодоляването на комплексните проблеми, породени от липсата на заетост, на достъп до социални и здравни услуги и др. Тази помощ ще подпомогне нуждаещите се от социална подкрепа и ще даде нови възможности за подобряване на доходите и стандарта на живот на местните общности.

 

ПО1“Подобряване достъпа до
заетост и качеството на работните места”

 

Области на подкрепа:

 • Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица (ИП 1);
 • Насърчаване и подпомагане на младежката заетост (ИП 3);
 • Повече възможности за учене през целия живот и адекватност на знанията и уменията на работещите спрямо нуждите на бизнеса (ИП 6);
 • Подкрепа за предприятията по отношение на човешките ресурси и условията на труд; въвеждане на гъвкави форми на заетост и по-добро съчетаване на личния и професионалния живот (ИП 7).

 

Инвестиционен приоритет 1 – насочен към  заетост за безработните (вкл. трайно безработните) и неактивните лица      .

 

Специфични цели, насочени към:

– безработни или неактивни лица от 30 до 54 г.

– безработни или неактивни лица с ниско образование от 30 до 54 г.

– безработни или неактивни лица над 54 г.

 

Инвестиционен приоритет 3насочен към  заетост за безработни и неактивни младите хора  (особено тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение), вкл. младежи, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности

 

Специфични цели, насочени към  младежи до 29 г.:

– икономически неактивни, извън образование и обучение;

– безработни,  с основно  и по-ниско образование;

– безработни,  със завършено средно или висше образование

Примерни дейности за двата инвестиционни приоритета:

 

 • Активиране на неактивни младежи до 29 г. вкл.;
 • Посреднически услуги на пазара на труда; трудови борси;
 • Професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане;
 • Обучения: мотивационно за професионална квалификация за ключови компетентности;
 • Осигуряване на заетост, обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване; стимули за работодатели (вкл. субсидии);
 • Субсидии за мобилност с цел работа и др.
 • Бенефициенти:
 • Работодатели, местни власти, НПО, центрове за професионално обучение (ЦПО), центрове за информация и професионално ориентиране (ЦИПО), трудови посредници и др.

 

Инвестиционен приоритет 6, насочен към  подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи (предимно обучения за работещи)

 

Специфични цели, насочени към :

-заетите лица над 54 г. – квалификация и компетентности;

– заетите лица със средно и по-ниско образование – нови знания и умения;

– заетите лица, работещи в приоритетни сектори – подобрени знания и умения

 

Примерни дейности:

 • Обучение с цел по-добра професионална реализация:

-за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова;

-за придобиване на ключови компетентности;

 • Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;
 • Разработването и внедряване в предприятията на системи за обучение на заети;
 • Въвеждане в предприятията на обучителни методи и програми, основани на практиката.

Бенефициенти:  работодатели,  ЦПО и др.

 

ПО2 “Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване”

 

Области на подкрепа:

 

 • Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, др. (ИП 1)
 • Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца (ИП 2);
 • По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход (ИП 3 частично);
 • Развитие на социалната икономика и подкрепа за социалните предприятия(ИП 4)

 

Инвестиционен приоритет 1, насочен към социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите

 

Специфична цел, насочена към:

-Лицата от уязвими етнически общности с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави

 

Бенефициенти:

-Доставчици на социални услуги;

-Работодатели; социални партньори;

-Местни власти; Читалища;

-ЦПО, ЦИПО, организации на пазара на труда.

 

 

 

Примерни дейности:

 • Услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други);
 • Подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в семейна среда;
 • Интегрирани комплексни мерки, вкл. в общността;
 • Насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства;
 • Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето;
 • Местни социални дейности за социално включване и др.

 

 

Бенефициенти:

 • Доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги;
 • НПО, обучителни организации, лечебни заведения ;
 • Местни власти; регистрирани поделения на вероизповеданията

 

Инвестиционен приоритет 3 (частично), ориентиран към повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, вкл. здравни и социални услуги от общ интерес .

 

Специфични цели, насочени към:

 

-Хора с увреждания в изключително тежко положение и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване .

 

Дейности:

-достъп до услуги за социално включване и здравеопазване (в общността или в домашна среда);

-подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето ;

-местни социални дейности за социално включване.

 

Бенефициенти:

–          Доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги;

–          НПО, обучителни организации, лечебни заведения ;

–          Местни власти; регистрирани поделения на вероизповеданията

 

Инвестиционен приоритет 4, насочен към подпомагане на социалното предприемачество, насърчаване на социалната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост .

 

Специфична цел, насочена към:

-Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия – нови и съществуващи.

 

Примерни дейности:

 • Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост;
 • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика ;
 • Заетост за уязвими лица в социалната икономика, вкл. “подкрепена” заетост за хората с увреждания;
 • Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия;
 • Подкрепа за партньорства и разпространение на добри практики;
 • Обучения на ЧР за ефективно управление на социалните предприятия.

 

Бенефициенти:

 • Социални предприятия;
 • специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания;
 • НПО,
 • местни власти,
 • доставчици на социални услуги и др.

 

 • Мерките на СМР трябва да попадат в някой от посочените инвестиционни приоритети на ПО 1 и 2;
 • Целите на мерките трябва да допринасят пряко за постигането на специфичните цели на избрания приоритет;
 • В обхвата на мерките да се посочват точно целевите групи, които да са съобразени с тези от избрания инвестиционен приоритет на ОПРЧР и специфичната цел/и;
 • Постигането на целите да се измерва чрез индикаторите за изпълнение и за резултат в ОПРЧР, които съответстват на специфичната цел/и на избрания приоритет. Могат да се добавят и специфични за мярката допълнителни индикатори.
 • Допустимите бенефициенти по мерките трябва да са от списък на допустими бенефициенти на ОП РЧР по съответния инвестиционен приоритет;
 • За допустими бенефициенти/партньори се посочват само тези видове организации, които могат целесъобразно и обосновано да извършат дейностите;
 • Партньорствата са възможни, но не са задължителни;
 • Партньорите като вид организации да съвпадат с тези, посочени като бенефициенти в ОП;
 • Избирането на партньори за проектите трябва да става с ясна и прозрачна процедура с обективни правила

 

 • Максимален размер на средствата от ОП РЧР за една Стратегия за местно развитие (СМР) – до 760 000 евро
 • Максимален размер на финансиране за един проект – до 200 000 евро
 • Интензитет – до 100 % БФП
 • Допустими разходи:
  • По ПМС №119 /20.05.2014г., Регламент 1303/2013, 1304/2013, 966/2012 и приложимото национално законодателство за 2014 – 2020
  • Следва да кореспондират с предвидените мерки и дейности в стратегията;
  • Ресурсите за осъществяване на мерките да бъдат планирани в подходящо количество и качество и при най-добра цена