­

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

Във връзка с предстоящия прием през 2020 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 4.2

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 19.11.2019 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Публикувано на 12.11.2019г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“

Във връзка с предстоящия прием през 2019 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 7.5

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 11.08.2019 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Публикувано на 01.08.2019г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 22 „СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ МЕСТНИ ИДЕНТИЧНОСТИ И МЕСТНАТА КУЛТУРА“

Във връзка с предстоящия прием през 2019 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 22

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 08.05.2019 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Публикувано на 23.04.2019г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Във връзка с предстоящия прием през 2019 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 6.4

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 17.03.2019 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Публикувано на 05.03.2019г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Във връзка с предстоящия прием през 2019 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 4.1

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 14.02.2019 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Публикувано на 07.02.2019г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

На основание чл.39, т.5 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ подготвя заявление за промяна на споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.

Промените са необходими съгласно указания на УО на ПРСР, дадени с писмо от 21.11.2018г.

Промените са свързани с корекции в критериите за оценка по мерки 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”, 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” и 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“:

Предложения за промени

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за изменение на стратегията за ВОМР моля изпращайте в писмен вид на e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения и становища от заинтересовани лица е до: 05.12.2018 г.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на промяната в стратегията, които ще бъдат приети от общото събрание на 06.12.2018г.

Публикувано на 21.11.2018г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Във връзка с предстоящия прием през 2018 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 4.1

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 29.10.2018 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Публикувано на 17.10.2018г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Във връзка с предстоящия прием през 2018 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 7.2

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 24.08.2018 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Публикувано на 13.08.2018г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

На основание чл.39, т.1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ подготвя допълнение към заявление за промяна на споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.

Промените са необходими във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители /обн. ДВ, бр.2 от 2018г./ с което отпадна правното основание за издаване на наредбите по чл.9а за прилагане на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и съгласно указания на ръководителя на УО на ПРСР, дадени с писмо изх.№ 91-417 от 27.03.2018г., както и поради настъпило изменение в условията по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ в ПРСР 2014-2020г.

Промените са свързани с премахване на текстове, отнасящи се до допустимите разходи по мерки 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, които препращат към наредба с правно основание чл.9а оп ЗПЗП /отм./ и промяна на интензитета на финансовата помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности:

Обосновка за исканата промяна

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за изменение на стратегията за ВОМР моля изпращайте в писмен вид на e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения и становища от заинтересовани лица е до: 06.08.2018 г.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на промяната в стратегията, които ще бъдат приети от общото събрание на 07.08.2018г.

Публикувано на 23.07.2018г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

На основание чл.39, т.1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ подготвя заявление за промяна на споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.

Промените са необходими във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители /обн. ДВ, бр.2 от 2018г./ с което отпадна правното основание за издаване на наредбите по чл.9а за прилагане на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и съгласно указания на ръководителя на УО на ПРСР, дадени с писмо изх.№ 91-417 от 27.03.2018г.

Промените са свързани с премахване на текстове, отнасящи се до допустимите разходи по мерки 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, които препращат към наредба с правно основание чл.9а оп ЗПЗП /отм./:

  1. Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”
  2. Мярка 4.2„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за изменение на стратегията за ВОМР моля изпращайте в писмен вид на e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения и становища от заинтересовани лица е до: 04.07.2018 г.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на промяната в стратегията, които ще бъдат приети от общото събрание на 05.07.2018г.

Публикувано на 19.06.2018г.