­

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“, ОДОБРЕНА ЗА ПРИЛАГАНЕ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРОВАДИЯ

 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” представя проект на изменение на прилаганата Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия, одобрена за програмен периода 2014–2020 година, и отправя покана за активно участие в провежданото обществено обсъждане на предлаганите промени към всички заинтересовани страни – представители на публичния, стопанския и гражданския сектор на територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия.

Дата на откриване:              28.02.2023 г.

Дата на приключване:        13.03.2023 г., 17:00 ч.

Правни основания и причини за изменение на Стратегията за ВОМР: Искането за промяна се извършва на основание чл.10, ал.1 от Споразумение № РД 50-49/ 13.06.2018 г. във връзка с чл.39, т.3 и т.4 от Наредба № 22/14.12.2015 г.

Предложение на УС на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия: С Решение по Протокол № 73 /27.02.2023 г. от проведено заседание, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” обявява за обществено обсъждане проект за изменение на прилаганата Стратегия за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия, включващо:

 • Промени във Финансовия план – преразпределяне на остатъчния ресурс по мерките, след проведените приеми по мерки от Стратегията за ВОМР;
 • Актуализиране на Индикаторите за резултат във връзка с изменението на финансовите показатели;

Подробна информация:

Предлаганият проект за промени в Стратегията за водено общностите местно развитие с обосновка на мотивите са публикувани на следния линк:  Предложение за промяна на Стратегия за ВОМР на МИГ Възход – март 2023 .

Начини за участие в общественото обсъждане:

По публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие  могат да бъдат давани мотивирани становища, предложения и коментари от страна на всички заинтересовани страни по един от посочените по-долу начини:

 • изпращане в срок до 17:00 ч. на 03.2023 г. (включително) на официалната електронна поща на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия: mig_vazhod@abv.bg, представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „MS Word“ /*doc. или *docs./, а не да бъдат сканирани. Адресират се до Управителния съвет на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” и се посочва подател – физическо или юридическото лице;
 • изпращане в срок до 17:00 ч. на 13.03.2023 г. (включително) с пощенска/куриерска патка до офиса на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” на адрес: с.Ветрино, ул.«Г.С.Раковски» № 26, писмено на хартиен носител – официално писмо, адресирано до Управителния съвет и с посочен подател;
 • На 14.03.2023 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ветрино ще се проведе присъствено обществено обсъждане за промяната на СВОМР.

Постъпилите писмени предложения и коментари ще бъдат разгледани от УС на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” и представени пред Колективния върховен орган на Сдружението (Общото събрание) за приемане на официално решение за одобрение на промени в Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия.

 

От Управителния съвет

на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия ”

 


 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” представя проект на изменение на прилаганата Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия, одобрена за програмен периода 2014–2020 година, и отправя покана за активно участие в провежданото обществено обсъждане на предлаганите промени към всички заинтересовани страни – представители на публичния, стопанския и гражданския сектор на територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия.

Дата на откриване: 10.05.2021 г.

Дата на приключване:  25.05.2021 г., 17:00 ч.

Правни основания и причини за изменение на Стратегията за ВОМР: Искането за промяна се извършва на основание чл.10, ал.1 от Споразумение № РД 50-49/ 13.06.2018 г. във връзка с чл.39, т.1 от Наредба № 22/14.12.2015 г.

Правителството на Република България одобри единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014–2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г., и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г., и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

УО на ПРСР 2014-2020 информира всички МИГ с Писмо с Изх. № 91-232/08.04.2021 г. за възможността за заявяване на допълнително финансиране по подмярка 19 „Водено от общности местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и за удължаване на изпълнението на проекти по стратегиите до юни 2025 година.

С изменението на ПРСР 2014-2020 г. се предоставя възможност всяка одобрена Местна инициативна група да увеличи бюджета на изпълняваната Стратегия за ВОМР с допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лв. за операции по подмярка 19.2, финансирани от ЕЗФРСР, и с до 144 000 лв. по подмярка 19.4. Средствата са предназначени за преходния период на Програмата.

Финансово разпределение по мерки от СВОМР: Допълнителните средства трябва да бъдат разпределени балансирано между мерки от изпълняваната Стратегия за ВОМР, финансирани чрез ЕЗФРСР, на база приоритетите и целите на одобрената Стратегия, след извършен анализ на досегашното изпълнение, както и на заявените актуални потребности, нагласи и намерения за кандидатстване с проектни предложения от страна на заинтересованите страни и допустими кандидати, и проведено обществено обсъждане на предлаганите помените.

Период на действие и изпълнение: Допълнителните средства ще се използват през преходния период 2021–2022 г. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в рамките на изменението, е до юни 2025 година.

Заявяване на изменението: При желание от страна на МИГ, в срок до 01.06.2021 г. в Управляващия орган на ПРСР за периода 2014–2020 г. – Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), следва да бъде депозирано писмено заявление по реда на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 22 /14.12.2015 г.

Предложение на УС на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия: С Решение по Протокол № 49 /10.05.2021 г. от проведено заседание, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” предлага да бъде използвана предоставената благоприятна възможност за финансиране на повече проекти на територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия, и обявява за обществено обсъждане проект за изменение на прилаганата Стратегия за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия, включващо:

 • Промени във Финансовия план – преразпределяне на остатъчния ресурс по мерките, след проведените приеми и разпределяне на допълнителните средства по мерки от Стратегията за ВОМР;
 • Актуализиране на Индикаторите за резултат във връзка с изменението на финансовите показатели;
 • Изменение на Времевия график – удължаване на срока за изпълнение на СВОМР;

Подробна информация:

Предлаганият проект за промени в Стратегията за водено общностите местно развитие с обосновка на мотивите са публикувани на следния линк: Проект за изменение на СВОМР на МИГ Възход – за обществено обсъждане.

Начини за участие в общественото обсъждане:

По публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да бъдат давани мотивирани становища, предложения и коментари от страна на всички заинтересовани страни по един от посочените по-долу начини:

 • Изпращане в срок до 17:00 ч. на 25.05.2021 г. (включително) на официалната електронна поща на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия: mig_vazhod@abv.bg, представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „MS Word“ /*doc. или *docs./, а не да бъдат сканирани. Адресират се до Управителния съвет на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” и се посочва подател – физическо или юридическото лице;
 • Внасяне в срок до 17:00 ч. на 25.05.2021 г. (включително) лично или с пощенска/куриерска патка в офиса на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” на адрес: с.Ветрино, ул.«Г.С.Раковски» № 26, писмено на хартиен носител – официално писмо, адресирано до Управителния съвет и с посочен подател;
 • На 27.05.2021 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ветрино ще се проведе присъствено обществено обсъждане за промяната на СВОМР.

Постъпилите писмени предложения и коментари ще бъдат разгледани от УС на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” и представени пред Колективния върховен орган на Сдружението (Общото събрание) за приемане на официално решение за одобрение на промени в Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия.

 

От Управителния съвет

на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”

 


 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Във връзка с предстоящия прием през 2021 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Условия за кандидатстване по мярка 6.4

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 12.11.2020 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Публикувано на 04.11.2020г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

Във връзка с предстоящия прием през 2020 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 4.2

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 19.11.2019 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Публикувано на 12.11.2019г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“

Във връзка с предстоящия прием през 2019 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 7.5

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 11.08.2019 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Публикувано на 01.08.2019г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 22 „СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ МЕСТНИ ИДЕНТИЧНОСТИ И МЕСТНАТА КУЛТУРА“

Във връзка с предстоящия прием през 2019 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 22

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 08.05.2019 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Публикувано на 23.04.2019г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Във връзка с предстоящия прием през 2019 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 6.4

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 17.03.2019 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Публикувано на 05.03.2019г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Във връзка с предстоящия прием през 2019 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 4.1

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 14.02.2019 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Публикувано на 07.02.2019г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

На основание чл.39, т.5 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ подготвя заявление за промяна на споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.

Промените са необходими съгласно указания на УО на ПРСР, дадени с писмо от 21.11.2018г.

Промените са свързани с корекции в критериите за оценка по мерки 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”, 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” и 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“:

Предложения за промени

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за изменение на стратегията за ВОМР моля изпращайте в писмен вид на e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения и становища от заинтересовани лица е до: 05.12.2018 г.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на промяната в стратегията, които ще бъдат приети от общото събрание на 06.12.2018г.

Публикувано на 21.11.2018г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Във връзка с предстоящия прием през 2018 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 4.1

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 29.10.2018 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Публикувано на 17.10.2018г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Във връзка с предстоящия прием през 2018 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 7.2

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 24.08.2018 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Публикувано на 13.08.2018г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

На основание чл.39, т.1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ подготвя допълнение към заявление за промяна на споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.

Промените са необходими във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители /обн. ДВ, бр.2 от 2018г./ с което отпадна правното основание за издаване на наредбите по чл.9а за прилагане на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и съгласно указания на ръководителя на УО на ПРСР, дадени с писмо изх.№ 91-417 от 27.03.2018г., както и поради настъпило изменение в условията по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ в ПРСР 2014-2020г.

Промените са свързани с премахване на текстове, отнасящи се до допустимите разходи по мерки 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, които препращат към наредба с правно основание чл.9а оп ЗПЗП /отм./ и промяна на интензитета на финансовата помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности:

Обосновка за исканата промяна

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за изменение на стратегията за ВОМР моля изпращайте в писмен вид на e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения и становища от заинтересовани лица е до: 06.08.2018 г.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на промяната в стратегията, които ще бъдат приети от общото събрание на 07.08.2018г.

Публикувано на 23.07.2018г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

На основание чл.39, т.1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ подготвя заявление за промяна на споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.

Промените са необходими във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители /обн. ДВ, бр.2 от 2018г./ с което отпадна правното основание за издаване на наредбите по чл.9а за прилагане на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и съгласно указания на ръководителя на УО на ПРСР, дадени с писмо изх.№ 91-417 от 27.03.2018г.

Промените са свързани с премахване на текстове, отнасящи се до допустимите разходи по мерки 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, които препращат към наредба с правно основание чл.9а оп ЗПЗП /отм./:

 1. Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”
 2. Мярка 4.2„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за изменение на стратегията за ВОМР моля изпращайте в писмен вид на e-mail: mig_vazhod@abv.bg

Срок за предложения и становища от заинтересовани лица е до: 04.07.2018 г.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на промяната в стратегията, които ще бъдат приети от общото събрание на 05.07.2018г.

Публикувано на 19.06.2018г.