Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при директни възлагания за 2018 г.

Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при директни възлагания за 2019 г.

Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при директни възлагания за 2020 г.

 


 

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2020г.

 


Обява за събиране на оферти

Публикувано на 04.10.2019г.

Обява за събиране на оферти за  участие в  процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Изработване на печатни и рекламни материали във връзка с популяризиране на Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 г. и дейността на СНЦ „МИГ  Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” през 2019г.” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 – „Изработване на печатни материали“

Обособена позиция 2 – „Изработване на рекламни материали“

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с Изх.№ 85/04.10.2019г.
2. Технически спецификации и указания за подготовка на оферти
3. Образци
4. Проект на Договор /приложим за Обособена позиция 1 и за Обособена позиция 2/
5. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с ID 9093114 – линк към АОП

Публикувано на 11.10.2019г.

6. Разяснение по постъпил въпрос

Публикувано на 29.10.2019 г.

Протокол № 1

Публикувано на 19.11.2019 г.

Протокол № 2

Протокол № 3

Публикувано на 06.12.2019г.

Договор по Обособена позиция 1

Договор по Обособена позиция 2

 


Покана за пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка

Публикувано на 19.09.2019г.

Покана за пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Изработване на печатни и рекламни материали във връзка с популяризиране на Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 г. и дейността на СНЦ „МИГ  Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” през 2019г.”

Документация:

  1. Покана пазарни консултации
  2. Образец на ценова оферта за Обособена позиция 1
  3. Образец на ценова оферта за Обособена позиция 2
  4. Резултати от проведените пазарни консултации