Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при директни възлагания за 2018 г.

Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при директни възлагания за 2019 г.

Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при директни възлагания за 2020 г.

Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при директни възлагания за 2021 г.

Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при директни възлагания за 2022 г.

Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при директни възлагания за 2023 г.

 


 

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2020г.

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2021г.

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2023г.

 


Покана за пазарни консултации чрез събиране на оферти за определяне на прогнозната стойност на разход по проект

Публикувано на 29.06.2022г.

Настоящите пазарни консултации се провеждат във връзка с  подготовка на проектно предложение на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, с което сдружението да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по открита процедура за подбор на проектни предложения: № BG06RDNP001-19.610 по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. С настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти за:

  1. Предпечатна подготовка и отпечатване на пълноцветни листовки размер А4, сгънати на 3 – 3000 броя;
  2. Предпечатна подготовка и отпечатване на пълноцветни листовки размер А5 – 3000 броя;

Документация:

  1. Обява за пазарни консултации
  2. Приложение 1 – Запитване за оферта
  3. Приложение 2 – Образец на оферта
  4. Резултати от проведените пазарни консултации

 

Обява за събиране на оферти

Публикувано на 04.10.2019г.

Обява за събиране на оферти за  участие в  процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Изработване на печатни и рекламни материали във връзка с популяризиране на Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 г. и дейността на СНЦ „МИГ  Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” през 2019г.” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 – „Изработване на печатни материали“

Обособена позиция 2 – „Изработване на рекламни материали“

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с Изх.№ 85/04.10.2019г.
2. Технически спецификации и указания за подготовка на оферти
3. Образци
4. Проект на Договор /приложим за Обособена позиция 1 и за Обособена позиция 2/
5. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с ID 9093114 – линк към АОП

Публикувано на 11.10.2019г.

6. Разяснение по постъпил въпрос

Публикувано на 29.10.2019 г.

Протокол № 1

Публикувано на 19.11.2019 г.

Протокол № 2

Протокол № 3

Публикувано на 06.12.2019г.

Договор по Обособена позиция 1

Договор по Обособена позиция 2

 


Покана за пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка

Публикувано на 19.09.2019г.

Покана за пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Изработване на печатни и рекламни материали във връзка с популяризиране на Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 г. и дейността на СНЦ „МИГ  Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” през 2019г.”

Документация:

  1. Покана пазарни консултации
  2. Образец на ценова оферта за Обособена позиция 1
  3. Образец на ценова оферта за Обособена позиция 2
  4. Резултати от проведените пазарни консултации