Сдружение „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“,  ЕИК по БУЛСТАТ 175853426 е администратор на личните данни на лицата, на които обработва личните данни при осъществяване на своите функции.

Като администратор на лични данни, Сдружение „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност Ви предоставяме информация относно начина, по който използваме вашите данни и осигуряваме тяхната защита и сигурност.

Актуализираме нашето съобщение за поверителност, за да отразим промените, които сме направили като част от нашия постоянен ангажимент да бъдем прозрачни.

Предприехме тези промени, за да отговорим на новите стандарти, въведени от Общия регламент за защита на данните (GDPR), в сила от 05.06.2019 г.

С настоящото съобщение за поверителност Ви информираме как ние от Сдружение „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“,  събираме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация и какви са вашите информационни права.

По-долу ще намерите допълнителни връзки, за да разберете как се използва Вашата информация и как да упражните Вашите права.

Политика за защита на личните данни на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Вътрешни правила за защита на личните данни на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Приложение 1 – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

Приложение 2 – ПРОТОКОЛ ПБ

Приложение 3 – ПРОТОКОЛ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛД

Приложение 4 – СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛД

Приложение 5 – ПРОТОКОЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Приложение 6 – РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Приложение 7 – ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ДАННИ

Приложение 8 – УВЕДОМЛЕНИЕ ПРОБИВ В СИГУРНОСТТА