Ежегодно проучване на нагласите на населението за прилагане на стратегията за ВОМР  на територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Анализ „Добри практики при прилагането на ЛИДЕР в Европейския съюз, приложими на територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия, за популяризирането им сред населението и мотивирането му“

Анализ: Културно-историческото наследство на територията МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия – състояние и възможности за интегрирането му в туристически продукт

Проучване: „Уникалното в нас“, с цел установяване и по-нататъшно налагане на местна/и марка и продукти с висока добавена стойност

Проучване на възможностите за развитие на биологично земеделие и друго алтернативно земеделие на територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Анализ на потенциала на територията относно въвеждане на иновационни продукти и услуги, чрез финансиране по мерки от СВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Проучване и анализ на потенциала на територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Анализ на заинтересованите страни на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия по сектори