Проучване на възможностите за развитие на биологично земеделие и друго алтернативно земеделие на територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Анализ на потенциала на територията относно въвеждане на иновационни продукти и услуги, чрез финансиране по мерки от СВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Проучване и анализ на потенциала на територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Анализ на заинтересованите страни на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия по сектори