П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 21.01.2019 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 11.02.2019 г. от 13.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  • Първа точка: Одобрение на Годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия за 2018 г.
  • Втора точка: Одобрение на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на УС и сдружение МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия за 2018 г.
  • Трета точка: Приемане Бюджета на сдружението за 2019г.
  • Четвърта точка: Вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“
  • Пета точка: Други

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на Сдружението, съгласно разпоредбите на чл.44, ал.3 от Устава.

На основание чл.45, ал.2 от Устава ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.