П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 04.09.2023 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 26.09.2023 г. от 10.00 ч., в пленарна зала на Община Ветрино, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Стратегия на Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ периода 2023-2027г.

 

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на Сдружението, съгласно разпоредбите на чл.44, ал.3 от Устава.

На основание чл.45, ал.2 от Устава ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.