П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 23.06.2022 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 13.07.2022 г. от 09.00 ч., в пленарна зала на Община Ветрино, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вземане на решение за кандидатстване и реализиране на проект по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020.
  2. Приемане на промени в Устава на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия
  3. Избор на Управителен съвет
  4. Избор на Председател на Управителния съвет
  5. Избор на Заместник – председател на Управителния съвет
  6. Други.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на Сдружението, съгласно разпоредбите на чл.44, ал.3 от Устава.

На основание чл.45, ал.2 от Устава ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.