Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия по споразумение РД-50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на ПРСР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., екипът на „Местна инициативна група ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” ВИ КАНИ НА ОБУЧЕНИЯ, както следва:

  1. За потенциални бенефициенти на тема: „Подготовка, оценка и мониторинг на проекти към СВОМР на МИГ“:

– 13.05.2019 г. от 10.00 часа в с.Ветрино – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

– 14.05.2019 г. от 10.00 часа във гр.Провадия – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

  1. За потенциални бенефициенти на тема: „Електронно подаване и електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ“:

– 20.05.2019 г. от 10.00 часа в гр.Вълчи дол – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

– 21.05.2019 г. от 10.00 часа в с.Ветрино – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

  1. За потенциални бенефициенти на тема: „Често допускани грешки при подготовката и изпълнението на проекти. Финансови корекции“:

– 27.05.2019 г. от 10.00 часа в гр.Провадия – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

– 28.05.2019 г. от 10.00 часа в гр.Вълчи дол – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

  1. За потенциални бенефициенти на тема: „Процедури за избор на изпълнител по ЗОП и по ПМС 160“:

– 03.06.2019 г. от 10.00 часа в с.Ветрино – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

– 04.06.2019 г. от 10.00 часа в гр.Провадия – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

Молим желаещите да заявят своето участие в обученията на e-mail: mig_vazhod@abv.bg или на тел. 0877 10 72 72