П О К А Н А

Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия по споразумение РД-50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на ПРСР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., екипът на „Местна инициативна група ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” ВИ КАНИ НА ОБУЧЕНИЯ, както следва:

  1. За потенциални бенефициенти и местни лидери на тема: „Електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ“:

– 17.08.2021 г. от 09.00 часа в с.Ветрино – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

– 18.08.2021 г. от 09.00 часа в гр.Вълчи дол – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

– 19.08.2020 г. от 09.00 часа във гр.Провадия – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

  1. За потенциални бенефициенти, местни лидери и уязвими групи на тема: „Неформалното лидерство като предпоставка за устойчивото развитие на територията на МИГ“:

– 24.08.2021 г. от 09.00 часа в с.Ветрино – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

– 25.08.2021 г. от 09.00 часа в гр.Вълчи дол – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

– 26.08.2021 г. от 09.00 часа във гр.Провадия – еднодневно обучение за най-малко 10 човека