П О К А Н А

ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ, МЕСТНИ ЛИДЕРИ И УЯЗВИМИ ГРУПИ

 

Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия по споразумение РД-50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на ПРСР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., екипът на „Местна инициативна група ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” ВИ КАНИ НА ОБУЧЕНИЯ, както следва:

 

  1. За потенциални бенефициенти и местни лидери на тема: „Често допускани грешки при изпълнението и отчитането на проекти. Финансови корекции“:

– 06.07.2020 г. от 10.00 часа в с.Ветрино – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

– 07.07.2020 г. от 10.00 часа в гр.Вълчи дол – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

– 08.07.2020 г. от 10.00 часа във гр.Провадия – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

  1. За потенциални бенефициенти и местни лидери на тема: „Електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ“:

– 13.07.2020 г. от 10.00 часа в с.Ветрино – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

– 14.07.2020 г. от 10.00 часа в гр.Вълчи дол – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

– 15.07.2020 г. от 10.00 часа във гр.Провадия – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

  1. За местни лидери и уязвими групи на тема: „Повишаване на обществената активност и бизнес-инициатива на базата на успешни практики по подхода Лидер /ВОМР/ от България и ЕС“:

– 20.07.2020 г. от 10.00 часа в с.Ветрино – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

– 21.07.2020 г. от 10.00 часа в гр.Вълчи дол – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

– 22.07.2020 г. от 10.00 часа във гр.Провадия – еднодневно обучение за най-малко 10 човека

 

Молим желаещите да заявят своето участие в обученията на e-mail: mig_vazhod@abv.bg или на тел. 0877 10 72 72