Уважаеми съграждани и жители на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия,

Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия,

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2021г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 10.00 ЧАСА НА ОТКРИТАТА СЦЕНА В с.ВЕТРИНО

Програмата включва:

  1. Представяне на напредъка при изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, която се прилага през програмния период 2014- 2020 г.
  2. Представяне на резултатите от извършения Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ за периода 2018 – 2020 г.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия се реализира с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия се изпълнява от МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия по Споразумение № РД-50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на ПРСР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

В рамките на Стратегията се обявяват покани по мерките с цел финансиране на проекти на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия, на представители на местния бизнес и нестопанския сектор. Актуална информация ще намерите на нашия сайт www.mig-vazhod.com/