О Б Я В А

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Сдружение „Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.280 по Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 • Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” – Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“

 • Допустими кандидати:
 • Общините от територията на МИГ
 • Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ
 • Музеи, читалища и други юридически лица от територията на МИГ, с дейност в сферата на културата

Допустими са само кандидати със седалище на територията на МИГ.

 • Дейности, допустими за финансиране:

Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които заздравяват връзките и обединяват местни жители от различни поколения и етноси за опазване и подобряване на местните идентичности и култура. По мярката ще се подпомагат проекти, които са свързани с проучвания и инвестиции за възстановяване, съхраняване и оживяване на материалното (различно от сграден фонд и паметници на културата с национално и световно значение) и нематериално (традиции, обичаи, историческо богатство и памет) селско наследство, ще предоставят възможност за полагане на грижи и за тази страна на живота и потенциала за развитие в района на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол.

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:

 1. Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности – култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, писана и неписана традиция;
 2. Дейности, свързани със сертифицирането на местен туристически продукт;
 3. Съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на значими обекти от културно-историческото наследство на района, свързани с местния туристически продукт (в т.ч. археологически), както и на терените около тях;
 4. Инвестиции в движимо материално културно наследство:

– създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки – исторически, етнографски и др.;

– информационни дейности, свързани с популяризиране на материалното културно наследство;

– инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от културното наследство на дадения район/територия (местна културна инфраструктура);

– други, при дерогация с мярка 7.2.

 1. Инвестиции в нематериалното културно наследство:

– проучвания и изработване на материали във връзка с  документиране и/или изследване и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;

– дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор;

– подготовка, организация и провеждане на местни празници и различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции – фестивали, събори, възстановки и други събития, свързани с местното културно наследство;

 • Допустими разходи:
 1. Разходи за организиране на пътувания на територията на МИГ – разходи за командировки: пътни, дневни разходи и нощувки, съгласно действащата Наредба за командировките в страната;
 2. Разходи, свързани със създаването и сертифицирането на местен туристически продукт
 3. Закупуване и реставрация на експонати и оборудване за етнографски, исторически и други експозиции
 4. Разходи за закупуване на материали, консумативи, оборудване, обзавеждане, инвентар и облекла за местните фолклорни състави
 5. Разходи свързани с проучване, провеждане на археологически разкопки, консервиране и/или възстановяване на паметници на културата с местно значение.
 6. Разходи за организация и провеждане на различни мероприятия във връзка с местни обичаи и традиции – /провеждане на фестивали, събори, празници, обичаи, възстановки/ и други събития, свързани с местното наследство.
 7. Разходи за маркетингови и информационни дейности, свързани с популяризиране на местното наследство, фолклор, изделия и храни /издаване на брошури, дипляни, публикации, филми, семинари, и др./
 8. Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни;
 9. Разходи за външни услуги;
 • наем на помещения и апаратура;
 • други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта (пощенски разходи, застраховки и др.)

Разходите за разработване на анализ разходи-ползи, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи

 • Период на прием и място  за подаване на проектни предложения:

Настоящата процедурата e с три крайни срока за кандидатстване:

Трети краен срок: от 06.01.2020 г. до 17.00 часа на 09.02.2020 г

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 • Бюджет на приема

Общият финансов ресурс по процедурата е 183 700 лева.

 1. Първи прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия: 183 700.00 лева;
 2. Втори прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия: 11373.34 лева
 3. Трети прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия по настоящата обява: 11373.34 лева
 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 4 889 лева.
 • Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 58 674 лева.
 • Минимален размер на субсидията за един проект – 2 933 лева.
 • Максимален размер на субсидията за един проект – 58 674 лева.
 • Интензитет на финансовата помощ:
 1. 100 % когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, в съответствие с правилата, заложени в Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014г., и насоките на Европейската комисия от декември 2014г. за изготвяне на Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти;
 2. 70 % когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, в съответствие с правилата, заложени в Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014г., и насоките на Европейската комисия от декември 2014г. за изготвяне на Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти;
 3. 60 % когато получател е частно лице;
 4. 70 % когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза

При спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година, относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis”. При изпълнение на проект, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 • Критерии за подбор на проектните предложения и  тяхната тежест:
Критерии за избор на проекти Точки
1. Кандидатът е:

– община – 5 т.

– юридическо лице с нестопанска цел или читалище – 10 т.

10
2.Проекта включва комбинирани дейности по популяризиране на местни изделия, продукти и културно наследство 10
3.Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън общинските центрове 10
4.Проектът предвижда пренасянето на културен опит, знания, умения и традиции между различните поколения 10
5.Дейностите по проекта съхраняват и популяризират уникалното материално културно – историческо наследство на  територията 10
6.Дейностите по проекта мотивират местната общност да участва и инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти 10
7.Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на различни социални и граждански групи и културни институции и осигуряват приемственост между поколенията с активното участие на младите хора 10
8.Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни изделия и културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, отразяващ съвременните методи за анимация. 10
9.Дейностите по проекта включват участие на хора с увреждания и/или малцинствени групи 5
10.Оценка на  проекта /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ

– Проектът е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т.

– Проектът на допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – 5 т.

– В проекта са предвидени и ясно са посочени действията на бенефициента за устойчивост в рамките на минимум 5 години – 5 т.

15
ОБЩО 100
 • Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакти:

Надежда Неделчева – изпълнителен директор на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия;

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия на адрес: с.Ветрино, ул.“Г.С. Раковски“ № 26 , ет. 2, тел.: 0877 10 72 72

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: mig_vazhod@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

– на сайта на сдружение „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ от следния линк: Мярка 22 – трети срок

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 • Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/