О Б Я В А

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия

 

Сдружение „Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основна цел на мярката е: Постигане на устойчиво икономическото развитие на територията и създаване на нови работни места.

Изпълнението на дейности по Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ имат за: СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ/ВИЗИЯ:  Превръщането на територията на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в устойчив селски район с развити туризъм и услуги за населението, конкурентен местен бизнес и селско стопанство, подобрени условия за живеене с активна местна общност.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 • Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” – Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Допустими кандидати по Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са:

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро. При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. Кандидатът следва да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години /10 години при строително-монтажни работи/.

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба 22/2015 г.: кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес (за физическите лица), или седалище и адрес на управление (за еднолични търговци и юридическите лица), на територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия и осъществява дейностите по проекта на същата територия.

Проекти, представени от кандидати, неотговарящи на тези условия ще бъдат отхвърлени като недопустими по стратегията за ВОМР  на МИГ Възод – Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

 • Дейности, допустими за финансиране:

По   Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., са допустими само дейности на територията на МИГ  и са за:

1.  Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

2.  Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

3.  Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;

4.  Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Няма да се подпомагат дейности, които не са допустими за подпомагане по линия на публичните фондове, като хазарт, производство на забранени, вредни продукти и др.

Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

 • Допустими разходи:

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните разходи:

 1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т.1, 2 и 4.

 1. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

По смисъла на чл.20, ал.1, т.1 от Наредба №22, посочените разходи са инвестиционни.

Съгласно Указания за прием на проекти подавани по стратегиите за ВОМР (утвърдени със Заповед №РД 09-828/04.09.2018г., на Министъра на земеделието, храните и горите), от общите разходи по т.3, разходите, свързани с консултации (разработване на бизнес план, включващ продпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Финансова помощ не се изплаща за разходи за изграждане и обновяване на места за настаняване, когато в резултат от дейностите по проекта:

– за обекта не е създадена и не функционира интернет страница, която предоставя възможност за онлайн резервации;

– интернет страницата не съдържа актуална информация за помещенията и удобствата в тях, включително снимков материал;

– не е посочена цена за настаняване за съответен период;

–  не е налична връзка на интернет страницата по т. 1 в интернет страницата на МИГ и на специализиран туристически сайт.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Разходите по т. 3 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

 • Период на прием и място  за подаване на проектни предложения:

Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване:

Първи краен срок: Началният  срок на приема е 02.05.2019 година, а крайният срок е 17:00 часа на 10.06.2019 година.

Втори краен срок: Началният  срок на приема е от 01.10.2019 година, а крайният срок е 17:00 часа на 31.10.2019 година. /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 • Бюджет на приема

Общият финансов ресурс по процедурата е 500 000 лева.

 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 19 558,00 лева .
 • Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 391 160,00 лева.
 • Минимален размер на субсидията за един проект – 9 779,00  лева.
 • Максимален размер на субсидията за един проект – 100 000,00 лева.
 • Интензитет на финансовата помощ:

Финансовата помощ не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи, при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013г., относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis”.

Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Кандидатите трябва да имат предвид, че финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на  възстановяване на действително направени и платени допустими разходи,  както и че инвестицията в частта й, която надвишава размера на одобреното авансово плащане по проекта, извършват със собствени или заемни средства. Цялата сума за инвестицията, при евентуално  приспадане на непризнатите разходи, ще бъдат възстановени на бенефициента като финансова помощ, след отчитане на проекта и подаване на заявката за окончателно плащане!

 • Критерии за подбор на проектните предложения и  тяхната тежест:
Критерии за избор на проекти Точки
1.Проекти в сферата на битовите и/или социалните и/или здравните /вкл. ветеринарните/ услуги 10
2.Проекти за производствени дейности 10
3.Проекти за развитие на интегриран селски туризъм 10
4.Проекти, представени от млади предприемачи до 40 години включително 5
5.Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти, които ще се реализират с цел промотиране на територията на МИГ и  насърчават  териториалната идентичност:

– Проектът включва производство на местни  продукти (нехранителни) от територията на МИГ  – 5 т.

– Проектът включва инвестиции в производства, иновативни за територията – 5 т.

– Дейностите по проекта имат ефект в повече от 1 населено място – 5 т.

15
6.Проектът създава нови работни места с постоянна заетост

– до 2 нови работни  места – 5 т.

– над 2 нови работни места – 7 т.

– над 2 нови работни места вкл. за представители на местните уязвими групи – 10 т.

10
7. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика и/или услуга и/или продукт в предприятието. 10
8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

– над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда –

3 т.

– над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5  т.

5
9. Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови и

специфични за идентичността на територията

10

 

10.Кандидатът е осъществявал дейност най-малко 3 години преди датата на

кандидатстване

5
11.Проектът е на обща стойност /в едно със съфинансирането от страна на кандидата/:

– до 50 000 лв.  – 10 точки

– до 100 000 лв. – 5 точки

10
ОБЩО 100
 • Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакти:

Надежда Неделчева – изпълнителен директор на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия;

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия на адрес: с.Ветрино, ул.“Г.С. Раковски“ № 26 , ет. 2, тел.: 0877 10 72 72

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: mig_vazhod@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

– на сайта на сдружение „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“: http://mig-vazhod.com/

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 • Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 


 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО МЯРКА 6.4.1 /08.05.2019г./