О Б Я В А

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия

 

Сдружение „Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.719 по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основна цел на процедурата: Развитие на туризма и туристическия потенциал на територията на МИГ.

Мярката предоставя помощ за инвестиции за развитие на туристическа инфраструктура и атракции за посетителите за развитие и маркетинг на туристически продукти на местно ниво.

Изпълнението на дейности по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ има за  цел  да  осъществи заложената по Приоритет 2 „Подобряване облика на населените места, развитие на местната идентичност и създаване на местни туристически продукти за развитие на територията“ Специфична цел 2.2. Създаване на нови атракции и съпътстваща туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 • Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” – мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

 • Допустими кандидати:
 • Общините от територията на МИГ;
 • Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ.
 • Дейности, допустими за финансиране:

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
 • Допустими разходи:

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните разходи:

 1. Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 2. Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

 1. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т.3 не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т.1, 2 и 4.

Разходите за разработване на анализ-разходи-ползи, предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Разходи, различни от посочените в т.2, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка, са недопустими за подпомагане по мярката.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмяркатаРазходите по т.4 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

 • Период на прием и място  за подаване на проектни предложения:

Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване:

Първи краен срок: от 23.01.2023 г. до 17.00 часа на 27.02.2023 г.

Втори краен срок: от 01.06.2023 г. до 17.00 часа на 02.07.2023 г. /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/

В рамките на определените срокове за прием на проектни предложения, кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020.

Подадените след  крайния  срок проектни предложения  не се присъединяват към оценителната сесия и не подлежат на оценка.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 • Бюджет на приема

Общият финансов ресурс по процедурата е 89 590,00 лв.

 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
 • Минимален размер на допустимите разходи за проект – 9 779 лева
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160 лева
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 9 779 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 391 160 лева
 • Интензитет на финансовата помощ:

Интензитетът на финансовата помощ Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. При изпълнение на проект, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, не се прилагат чл.107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 • Критерии за подбор на проектните предложения и  тяхната тежест:
Критерии за избор на проекти Точки
1.Насоченост на проекта:

– Проектът е насочен към обекти, които са значими за местната идентичност, свързани с туризма – 5 т.:

– Проектът е насочен към създаване на обществени зони за отдих в населените места – 10 т.

– Проектът е предвидил дейности за социализация, адаптиране или изграждане на инфраструктура за достъп до туристически обекти или зони за отдих за хора с увреждания- 10 т.

25
2.Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън общинските центрове 10
3.Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинските планове за развитие, приети от Общинските съвети 10
4.Кандидатът е:

– община – 5 т.

– юридическо лице с нестопанска цел или читалище – 10 т.

10
5.Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на големи групи от хора

– До  1000 човека – 5 т.

– Повече от 1000 човека – 10 т.

10
6.Проектът предлага нови инициативи/включва иновативни елементи за повишаване на качеството на живот в района 10
7.Оценка на  проекта /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ

– Проектът  е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т.

– Проектът на допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – 10 т.

– В проекта са предвидени и ясно са посочени действията на бенефициента за устойчивост в рамките на минимум 5 години – 5 т.

20
8.Опит на кандидатакандидатът има изпълнен минимум 1 проект 5
ОБЩО 100

 

 • Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакти:

Надежда Неделчева – изпълнителен директор на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия;

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия на адрес: с.Ветрино, ул.“Г.С. Раковски“ № 26 , ет. 2, тел.: 0877 10 72 72

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: mig_vazhod@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

– на сайта на сдружение „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ от следния линк: Мярка 7.5 МИГ Възход-2023г

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 • Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/