На 24.09.2020г. в зрителната зала на Културно-информационен център – Ветрино, „Местна инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” проведе еднодневна информационна конференция. Основните теми на събитието бяха представянето на напредъка при изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ и резултатите от извършения мониторинг и оценка изпълнението на стратегията за периода 2018 – 2019 г.