Регистър на подадените проектни предложения:

Регистър на подадените проектни предложения

Годишни доклади по подмярка 19.2:

Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2018г.

Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2019г.

Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2020г.

Годишни доклади по подмярка 19.4:

Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2018г.

Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2019г.

Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2020г.

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР:

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия за 2018-2019г.

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия за 2018-2020г.