Регистър на подадените проектни предложения:

Регистър на подадените проектни предложения

Годишни доклади по подмярка 19.2:

Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2018г.

Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2019г.

Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2020г.

Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2021г.

Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2022г.

Годишни доклади по подмярка 19.4:

Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2018г.

Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2019г.

Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2020г.

Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2021г.

Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2022г.

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР:

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия за 2018-2019г.

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия за 2018-2020г.

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия за 2018-2021г.

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Прования за 2018-2022г.