Регистър на подадените проектни предложения:

Регистър на подадените проектни предложения – pdf

Регистър на подадените проектни предложения – xls

Годишни доклади по подмярка 19.2:

Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2018г.

Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2019г.

Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2020г.

Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2021г.

Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2022г.

Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2023г.

Годишни доклади по подмярка 19.4:

Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2018г.

Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2019г.

Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2020г.

Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2021г.

Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2022г.

Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2023г.

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР:

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия за 2018-2019г.

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия за 2018-2020г.

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия за 2018-2021г.

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Прования за 2018-2022г.

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия за 2018-2023г.