ПОДХОДЪТ ЛИДЕР /LEADER/

 

ЛИДЕР е абревиатура  от френски език на Liaison entre actions de développement rural и означава „Връзки между дейностите за развитие на селските райони“.

Политиката за развитие на селските райони е част от Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС с нарастващо значение през годините. Тя поощрява устойчивото развитие в селските райони на Европа и е насочена към решаване на икономически, социални и екологични проблеми в различните територии. Повече от половината от населението на ЕС живее в селски райони, които обхващат 90% от територията на ЕС.

ЛИДЕР е новаторски подход в рамките на политиката на ЕС за развитие на селските райони, който се прилага индивидуално във всяка страна членка. Наименованието на ЛИДЕР умело съчетава смисъла на думата от английски език „водачество” със същинския смисъл на интегрирана връзка между дейностите за развитие на дадена територия от селските райони в Европа.

ЛИДЕР е метод и инструмент за мобилизиране на местните селски общности, които добавят принос и подпомогнат развитието на селските райони.

ЛИДЕР следва да допринася за подобряване на качеството на живот в селските райони за семействата на фермерите и за населението в териториите на селските райони.

Смисълът на ЛИДЕР подхода е да насърчава местните общности в селските райони, да търсят нови начини да (о)станат конкурентноспособни, да използват максимално своите ресурси и да преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени като: застаряващо население, ниско качество на предоставяне на услуги, липса на услуги и възможности за трудова заетост.

ЛИДЕР се прилага от 1991 г. с цел подобряване на потенциала за развитие на селските райони, като се разчита на инициативата и уменията на местните общности. Различни подходи за развитие на селските райони, прилагани преди началото на 90-те години, са били типично секторни, насочени основно към фермери, и са целели насърчаване на структурните промени в селското стопанство. В началото на 90-те години Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС започва да се променя в посока на интегриране на секторната с териториалната политика. Взима се под внимание разнообразието на селските райони, богатството от местни идентичности и нарастващото значение, което обществото отдава на високото качество на околната среда. Тези характеристики се смятат за основни предимства на селските райони на ЕС.

ЛИДЕР започва като експеримент за събиране заедно, на местно ниво, на различни проекти и идеи, заинтересовани страни и ресурси. Той се развива във времето заедно с останалата част на ОСП. Информация, събрана от оценки и от местните заинтересовани страни, показва, че подходът ЛИДЕР е инструмент, който работи добре в различни условия и видове райони и приспособява воденето на политика в селските райони независимо от големите различия в нуждите. Поради тези причини той се превръща в неразделна част от политиката за развитие на селските райони.

В политическо отношение ЛИДЕР се основава като „Инициатива на общността“, финансирана от структурните фондове на ЕС. До момента има три поколения ЛИДЕР: ЛИДЕР I (1991-1993), ЛИДЕР II (1994-1999) и Лидер + (2000-2006). През това време страните-членки и регионите подкрепят програмите ЛИДЕР с финансиране извън финансирането за програмите за развитие на селските райони за съответния период. В периода  2007- 2013 г. подходът ЛИДЕР се интегрира в рамките на Общата политика за развитие на селските райони на ЕС и се превръща в хоризонтален приоритет и част от тази политика. От 1991 г. до момента ЛИДЕР преминава развитие от пилотна инициатива до основна политика.

Основната идея на ЛИДЕР подхода като част от политиката за развитие на селските райони се основава на разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за развитие са много по-ефективни и ефикасни, ако се решават и прилагат на местно ниво от местните участници, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомагани от местни обществени екипи и разпространяващи добрите практики.

Разликата между ЛИДЕР и останалите по-традиционни политически мерки за развитие на селските райони се състои в това, че ЛИДЕР посочва „как“ да се действа, а не „какво“ трябва да се направи.

Седем основни характеристики обобщават ЛИДЕР подхода и те следва да се разглеждат като една обща кутия с инструменти. Всяка характеристика допълва и взаимодейства позитивно с останалите по време на целия процес на прилагане с дългосрочен ефект върху динамиката на селските райони и техните възможности за решаване на собствените им проблеми.

1.    Териториален подход: Териториалният подход, основан върху района, обхваща малка, хомогенна, социално свързана територия, често характеризирана от общи традиции, местна идентичност, чувство за принадлежност или общи нужди и очаквания, като целеви район за осъществяване на дадена политика.

2.    Подход „отдолу-нагоре”: От седемте характерни черти на ЛИДЕР най-отличителната е подходът „отдолу-нагоре“. Той означава, че местните действащи лица участват във вземането на решения за стратегията и избора на приоритети за развитие в местната им общност. Политиките за селските райони, които следват този подход, трябва да бъдат проектирани и въведени по-начин, който е най-подходящ за нуждите на общността, която обслужват.

3.    Публично-частни партньорства (местни инициативни групи – МИГ): Установяването на местни партньорства, познато под името „Местна инициативна група“ е оригинална и важна черта от подхода ЛИДЕР. МИГ има за цел да идентифицира и осъществи стратегията за местно развитие, като взема решения за разпределянето на финансовите ресурси и управлението им.

4.    Интегриран подход (многосекторен): ЛИДЕР не е секторна програма за развитие. Стратегията за местно развитие трябва да има мулти-секторна (много-отраслова) насоченост, като интегрира няколко сектора на дейности. Дейностите и проектите, съдържащи се в местните стратегии, трябва да бъдат свързани и координирани като едно свързано цяло.

5.    Новаторски подход (улесняване на иновациите – новаторството): ЛИДЕР може да играе важна роля за стимулиране на нови и новаторски подходи за развитието на селските райони. Такова новаторство се стимулира, като на МИГ се предоставят широки граници на свобода и гъвкавост във взимането на решения за дейностите, които те искат да подкрепят. Новаторството трябва да се разбира в широк смисъл. Може да означава въвеждане на нов продукт, на нов процес, на нова организация или на нов пазар.

6.    Работа в мрежа: Мрежите обхващат обмяна на резултати, опит и ноу-хау между групите ЛИДЕР в селските райони, администрациите и организациите, участващи в развитието на селските райони в рамките на ЕС, независимо дали са директни бенефициенти по ЛИДЕР. Мрежите са начин за споделяне на добрите практики, за разпространяване на иновациите и надграждане върху уроци, получени от местното развитие на селските райони. Мрежите създават връзки между хора, проекти и селски райони и по този начин могат да спомогнат за преодоляване на изолацията, пред която са изправени някои селски райони.

7.    Сътрудничество (коопериране): Кооперирането може да се развие в нещо повече от създаване на контакти. Това включва Местна инициативна група, която предприема общ проект с друга група ЛИДЕР или с група, използваща подобен подход в друг регион, страна-членка или дори трета страна. Проектите за сътрудничество не са просто обмен на опит. Те трябва да включват изпълнение на конкретна обща идея  и действие, в най-добрия случай управлявани под обща структура.


МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ В РАМКИТЕ НА ПОДХОДА ЛИДЕР

В ПЕРИОДА 2014–2020г.

 

ОПИСАНИЕ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ”

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014–2020г. се нарича “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР).

То се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за воденото от общностите местно развитие, основани на характеристиките на района и разработени въз основа на местните потребности, потенциал и включващи иновативни характеристики.

Съгласно приоритетна област 6 (б) от Регламент 1305 основната цел на ВОМР е стимулиране на местното развитие в селските райони.

Приоритети на ВОМР за програмен период 2014-2020 г.: 

  • Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие, интегриран подход към околната среда, използване на потенциална на културното и историческото наследство и насърчаване на иновациите.
  • Насърчаване сдружаването на общините в процеса на формиране на МИГ без да се ограничава възможността за финансиране и на групи, действащи на територията само на една община.

Обхват на подпомагане

Подходът ВОМР през програмния период 2014 – 2020г. се прилага на ниво община или обединение на съседни общини.
Всяка стратегия за водено от общностите местно развитие обхваща територия с население между 10 000 и 150 000 жители.

Подмерки по мярка “Водено от общностите местно развитие”:

19.1 Подмярка “Помощ за подготвителни дейности”;
19.2 Подмярка “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”;
19.3 Подмярка “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи”;
19.4 Подмярка “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие”;

19.1 Подмярка “Помощ за подготвителни дейности

Вид на операциите
А. Финансиране чрез т.нар. „стартов пакет“ в рамките на ЛИДЕР, състоящ се от действия за изграждане на капацитет за местните общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР през програмния период 2007—2013 г., и помощ за малки пилотни проекти;
Б. Изграждане на капацитет, обучение и изграждане на мрежи с цел изготвяне и изпълнение на стратегия за местно развитие.

Допустими бенефициенти
Местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР в периода 2007-2013г. (не са изпълнявали подмярка 431-2 или мярка 41 и подмярка 431-1) за дейности по т.А и т.Б.
Местни инициативни групи или общности, прилагали подхода ЛИДЕР през програмния период 2007-2013г. на територия или част от територия, за която се кандидатства, (изпълнявали са подмярка 431-2 или мярка 41 и подмярка 431-1) за дейности само по т.Б.

Най-важни условия за допустимост
– Целевата територия да обхваща население между 10 000 и 150 000 жители;
– Да представят писмено споразумение за партньорство за създаване на местна инициативна група между общината/ите, частния сектор и гражданските организации на целевата територия;
– Да поемат задължението да регистрират организация с нестопанска цел в обществена полза по ЗЮЛНЦ и да разработят стратегия за водено от общностите местно развитие, базирана на характеристиките на подхода ЛИДЕР.

Допустими разходи

– дейности по обучение на местни заинтересовани страни;
– проучвания в съответния район;
– разходи, свързани с изготвяне на стратегия за воденото от общностите местно развитие;
– дейности за популяризиране на местните инициативи;
– административни разходи;
– подкрепа за малки пилотни проекти.

19.2 Подмярка “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”

Допустими бенефициенти

Местни заинтересовани лица с проекти към стратегията за водено от общностите местно развитие.

Условия за допустимост
– Операциите трябва да са в съответствие с Регламент 1305 (EC) за ЕЗФРСР, а в случай на мерки от стратегията, които са извън обхвата на Регламент (EC) относно ЕЗФРСР, избраните дейности трябва да допринасят за постигането на приоритетите на ПРСР и на съответната стратегия за водено от общностите местно развитие;
– Максималната стойност на допустимите разходи за един проект, подпомаган по стратегията за водено от общностите местно развитие не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро.

Допустими разходи

  • Инвестиционни разходи съгласно чл. 45 от Регламент 1305 за ЕЗФРСР;
  • Всякакви други разходи, свързани с операции, допустими съгласно разпоредбите на Регламент 1305 за ЕЗФРСР и приоритетите на стратегията за водено от общностите местно развитие и ЛИДЕР.

19.3 Подмярка “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи”

Допустими бенефициенти

Местни инициативни групи, одобрени от Управляващия орган

Вид на операциите
– Проекти за техническа помощ
– Проекти за сътрудничество (междутериториално и транснационално).

Условия за допустимост
– Проектите трябва да целят развитието на територии, покрити от стратегии на местни инициативни групи;
– Да съответстват на и да допринасят за постигане целите и приоритетите на стратегиите за водено от общностите местно развитие на съответните групи и ПРСР;
– Партньорите по проекта да участват в подготовката и прилагането му и да притежават капацитет за неговото изпълнение.

Допустими разходи
– Разходи за техническа помощ за подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество – разходи за срещи с потенциални партньори, организиране на мероприятия и разработване на проект;
– Разходи за сътрудничество в рамките на Република България (вътрешно-териториално сътрудничество) или проекти за сътрудничество между територии в две или повече държави членки или с територии в трети държави (транснационално сътрудничество) – разработване на съвместен продукт/услуга, изследвания и пазарни проучвания, маркетинг и др.

19.4 Подмярка “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие”

Допустими бенефициенти

Местни инициативни групи, одобрени от Управляващия орган и изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие.

Условия за допустимост
Одобрение по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”.

Допустими разходи
– Текущи разходи, свързани с управлението при прилагането на стратегията – оперативни разходи, разходи за персонал, разходи за обучение, разходи за връзки с обществеността, финансови разходи, както и такива, свързани с мониторинг и оценка на стратегията;
– Разходи за популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие с цел подпомагане обмена на информация между заинтересованите страни, популяризиране на стратегията и съдействие на потенциалните бенефициенти при разработването на операции и подготовката на заявления.

Финансови условия и други специфични условия за мярката
– За местните инициативни групи с население от 10 000 до 15 000 жители включително е предвиден максимален бюджет за изпълнение на проекти по стратегиите, финансирани по ЕЗФРСР, в размер до левовата равностойност на 1 000 000 евро;
– За групи с по-голямо население – до левовата равностойност на 1 500 000 евро;

Средствата за текущи разходи и популяризиране са в размер на до 25% от бюджета на стратегията;

Очакван резултат от прилагането на мярка “Водено от общностите местно развитие”

  • Брой одобрени местни инициативни групи – 60.
  • Население, обхванато от МИГ – 870 000 души в селските райони.