Надежда Неделчева – Изпълнителен директор

Мария Джамбазова – Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР

Румен Павлов – Счетоводител

МИГ Възход