Надежда Живкова Неделчева – Изпълнителен директор – тел.0877 10 72 72

Мария Влайкова Джамбазова – Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР – тел.0889 73 27 68

Румен Борисов Павлов – Счетоводител – тел.0988 86 41 41

МИГ Възход