Списък на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на първи краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.759 на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Списък на одобрените проектни предложения по мярка 4.1 – първи краен срок

Списък на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на втория краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.760 на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

Списък на одобрените проектни предложения по мярка 4.2 – втори краен срок

Работно посещение за обмяна на опит и добри практики на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в Дания

Публикация: работно посещение в Дания

Списък на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на третия краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.550 на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Списък на одобрените проектни предложения по мярка 7.2 – трети краен срок

Списък на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.719 на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Списък на одобрените проектни предложения по мярка 7.5 – първи краен срок

Работна среща за обмяна на опит и добри практики на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия с МИГ Балчик – Генерал Тошево

Публикация: работна среща с МИГ Балчик – Генерал Тошево

Работно посещение за обмяна на опит и добри практики на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в Португалия

Публикация: работно посещение в Португалия

Списък на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на втория краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.550 на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Списък на одобрените проектни предложения по мярка 7.2 – втори краен срок

Списък на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.550 на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Списък на одобрените проектни предложения по мярка 7.2 – първи краен срок

Работно посещение за обмяна на опит и добри практики на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в Германия

Публикация: работно посещение в Германия

Списък на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на втория краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.480  на  „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Списък на одобрените проектни предложения по мярка 6.4.1 – втори краен срок

Списък на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.480  на  „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Списък на одобрените проектни предложения по мярка 6.4.1 – първи краен срок

Списък на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.290 на  „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Списък на одобрените проектни предложения по мярка 7.5 – втори краен срок

Списък на резервните проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.330 на  „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

Списък на резервните проектни предложения по мярка 4.2 – първи краен срок

Списък на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.330 на  „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

Списък на одобрените проектни предложения по мярка 4.2 – първи краен срок

Списък на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на третия краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.280  на  „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“

Списък на одобрените проекти по мярка 22 – трети краен срок

Списък на резервните проектни предложения в рамките на втория краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.244  на  „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Списък на резервните проектни предложения по мярка 4.1 – втори краен срок

Списък на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на втория краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.244  на  „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Списък на одобрените проекти по мярка 4.1 – втори краен срок

Списък на оттеглените проектни предложения в рамките на втория краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.250  на  „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Списък на оттеглените проектни предложения по мярка 6.4.1 от СВОМР – втори краен срок

Списък на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.280  на  „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“

Списък на одобрените проекти по мярка 22 от СВОМР – първи краен срок

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.250  на  „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Списък на отхвърлените проектни предложения по мярка 6.4.1 от СВОМР – първи краен срок

Списък на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.250  на  „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Списък на одобрените проекти по мярка 6.4.1 от СВОМР – първи краен срок

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.244  на  „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Списък на отхвърлените проектни предложения по мярка 4.1 от СВОМР – първи краен срок

Списък на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.244  на  „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Списък на одобрените проекти по мярка 4.1 от СВОМР – първи краен срок

Работно посещение за обмяна на опит и добри практики на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в Холандия

Публикация: работно посещение в Холандия

Списък на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на втория краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.101 на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Списък на одобрените проекти по мярка 7.2 от СВОМР – втори краен срок

Списък на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедура: BG06RDNP001-19.101 на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Списък на одобрените проекти по мярка 7.2 от СВОМР – първи краен срок

„МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“ OБМЕНИ ОПИТ С „МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”

Oбмяна на опит с МИГ-Троян, Априлци, Угърчин

УС НА „МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“ НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТ 19.09.2018г. ОДОБРИ ОКОНЧАТЕЛНИЯ СПИСЪК НА ВЪНШНИТЕ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА

Окончателен списък на избраните външни експерти-оценители

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ” ЩЕ КАНДИДАТСТВА СЪС СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.  

Съобщение за кандидатстване на МИГ Възход